הצעת חוק העדפת יוצאי צבא

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - העדפת יוצאי צבא), התש”ס-2000 על פי הצעת החוק יחויבו משרדי הממשלה להעדיף מועמד ששרת בצבא, אם הוא בעל אותם הכישורים כמו מועמד אחר שאינו יוצא צבא, המתמודד על המשרה. המשרתים בצבא תורמים למדינת ישראל פרק זמן נכבד מחייהם. באותו פרק הזמן, אלו שאינם משרתים בצבא מקדמים עצמם הן במישור האקדמי והן במישור התעסוקתי. לאור העדר השוויון בין קבוצת המשרתים בצבא לאלו שאינם משרתים, ראוי לתגמל יוצאי צבא ולהבטיח להם העדפה בעת קבלתם לעבודה בשרות המדינה. הטבה זו תגביר את המוטיבציה בקרב המשרתים בצבא ותעניק להם שיוויון הזדמנויות בעת יציאתם לאזרחות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ד בתמוז התש"ס - 17.7.2000 תיקון סעיף 15א 1. בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, בסעיף 15א - (1) בסעיף קטן (א), אחרי "בני שני המינים" יבוא "של מי ששירת בצבא ההגנה לישראל"; (2) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא: "וכן מתן עדיפות במכרז לאדם ששירת בצבא ההגנה לישראל, מקום שהמועמד, שהוא אדם ששירת בצבא ההגנה לישראל, הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של המועמדים האחרים". הצעות חוקצבא