הצעת חוק זכויות האדם - חזקת החפות

הצעת חוק זכויות האדם, התש”ס-1999 "ויברא אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו" (בראשית א' כ"ז). "את האדם" כל אדם נברא בצלם, ויש עלינו לכבדו. גם היוצאים למיתה בתליה - נאמר לא תלין... כי קבור תקברנו ביום ההוא... (דברים כ"א כ"ג). יש לנהוג בהם כבוד, קל וחומר פושע רגיל ובן בנו של קל וחומר לגבי חשוד שהוא בחזקת זכאי שיש לנהוג בו בכבוד הראוי. הצעת חוק זו מוגשת כהצעת חוק רגילה. ברבות הימים יבחנו המחוקקים שיהיו בימים ההם, את הצורך לתת יתר תוקף לחוק זה, בהיותו נבחן במערכות המשפט ועומד מול חוקים אחרים. והאמת והצורך יעשו דרכם. קבלת הצעת החוק בקריאה טרומית תחייב הכנסת שינויים בחוקים קיימים המסדירים חלק מהנושאים הקבועים בה (למשל סעיף 3 לחוק העונשין). הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בטבת התש"ס - 27.12.99 כל אדם בחזקת זכאי כל עוד לא הורשע בדין. לכל אדם שנעצר הזכות לאלה: (1) שיודיעוהו מיד על הסיבות למעצר; (2) שתימסר ללא דיחוי הודעה על המעצר לאדם הקרוב אליו; (3) להיפגש ללא דיחוי עם עורך דין לפי בחירתו ולהתייעץ עמו, ושיודיעוהו על זכותו זו; (4) להיות מובא ללא דיחוי לפני רשות שיפוטית לבחינת מעצרו. 3. (א) אין אדם חייב בפלילים בשל מעשה או מחדל שלא היו עבירה על פי חוק בשעת המעשה או המחדל. (ב) אין עונשין אדם בעונש חמור מזה שהיה צפוי לו לפי החוק בעת ביצוע העבירה, ואולם אין רואים בשערוך סכומי קנסות-החמרה בעונש. 4. (א) לכל אדם שהואשם בפלילים זכות למשפט הוגן. (ב) אין מפעילים סמכות חוקית הנוגעת לזכויותיו של אדם אלא בהליך הוגן, ללא משוא פנים וללא שיקולים שאינם לעניין. 5. כל רשות מרשויות השלטון וכל מי שפועל מטעמה חייבים לכבד את הזכויות שלפי חוק יסוד זה. הצעות חוקמשפט פליליחזקת החפות