הצעת חוק זכויות התלמיד

הצעת חוק זכויות התלמיד, התש”ס-1999 לאחרונה אנו עדים למקרים רבים בהם הופרו זכויות בסיסיות של תלמידים במסגרת בית ספר ובתחומו, והחמור יותר על ידי מנהלי המוסדות ומוריו. הפרות כגון: מניעת כניסת תלמידים למסגרות החינוך בגין חובות ההורים לרשות , מניעה מתלמידים לצאת לטיולים בגין אי ביצוע תשלומים נלווים לבית הספר, העלבת תלמידים, הכאתם, מניעת תלמידים מלגשת לבחינות בגרות , מסלולי לימוד ופיתוח תחומי עניין רק מפאת העובדה כי רמת הישגיהם אינה לשביעות רצון בית הספר. מידי יום שוהים ילדים בבית הספר כ 5-9 שעות. לפיכך, חובה עלינו לדאוג כי זכויותיהם כתלמידים לא יופרו. יתרה מזאת ,יש לדאוג כי כל תלמיד יוכל לרכוש את מיטב הכלים והשירותים שמעמיד בית הספר באופן שוויוני על מנת להגיע למיצוי מקסימלי של הפוטנציאל האישי. ככל שנתרום לחינוך הדור הבא נביא לצמצום סיכויי העוני בדור הצעיר , בעתיד. חוק זה בא להגדיר את זכויות התלמיד , לקבוע מסגרת אכיפה לקיום החוק, להגדיר סמכויות לנציגי התלמידים במועצות התלמידים ובמועצה לזכויות התלמיד. ובנוסף בא להגדיל את מעורבות התלמידים באמצעות נציגיהם בתהליכי קבלת ההחלטות הפדגוגיות , אשר להם השלכה ישירה על עתידם. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ז בכסלו התש"ס-6.12.99 פרק א': עקרונות יסוד זכויותיהם של תלמידים ומחויבות החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון ועל ההכרה בזכותם של אנשים צעירים לכיבוד דעת, לשלמות הגוף לצנעת הפרט, לפרטיות בשיחותיהם וכתביהם ולשוויון בחינוך. חוק זה מטרתו לקבוע מסגרת, כללית ומקיפה , של זכויות התלמיד . מוסד חינוכי יפרסם את החוק על גבי לוחות המודעות ויפעל לקיים שיעור חברה בשבוע הראשון ללמודים בנושא זה. זכותו של כל ילד במדינת ישראל לקבל השכלה בסיסית , ולרכוש את אותן מיומנויות אנושיות וחברתיות, שיאפשרו לו לספק את צרכיו בעתיד ולהיות אזרח עצמאי. חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 יחול על ילדים בגילאים 18-5; ילדים יהיו זכאים לחינוך חינם מגן חובה ועד לסיום כיתה י"ב. אסור לבית ספר לסרב לקבל תלמידים בשל מוצאם של הוריהם , דת התלמידים, רקע כלכלי או חברתי ואזור מגורים; איסור זה יחול על: (1) רישום וקבלה; (2) מסלולי קידום; (3) כיתות תגבור. פרק ב': פרשנות 7. בחוק זה - "המועצה לזכויות התלמיד" - ועדה משרדית כמשמעותה בפרק ו', ובין חבריה נמנים נציג משרד החינוך , נציג מועצת תלמידים ארצית, נציג ועד הורים ארצי ונציג ציבור, שיבחר על-ידי שר החינוך; "יום התלמיד" - יום קבוע בלוח העברי , כמשמעותו בפרק ז'; "מועצת תלמידים" - גוף נבחר שמשמעותו בפרק ה'; "תלמיד" - כל ילד, אזרח ישראלי, הלומד במסגרת חינוכית המוכרת על ידי משרד החינוך והנתונה לפיקוחו, מגן חובה ועד כיתה י"ב. 8. מוסד חינוכי לא ימנע מתלמיד לממש את זכויותיו המוגדרות בחוק זה; בכל מקרה של הפרת זכויות, יוכל התלמיד לפנות למועצה לזכויות התלמיד. 9. תלמיד רשאי להביע את דעותיו, עמדותיו וערכיו לגבי חומר הלימוד, ערכי הלימוד ותוכניהם . 10. מותר לתלמידים להתארגן ולהפגין בנושאים הנוגעים להם ולזכויותיהם. 11. תלמיד רשאי לבחור את תוכנית הלימודים הרצויה לו על פי נטיותיו האישיות ותחומי עניינו ,מבלי שיושמו בפניו סייגים ותנאי קבלה המונעים ממנו להגשים את כיווני שאיפותיו. 12. תלמיד רשאי לשנות את בחירתו בתוכנית לימודים, בתנאי שפרק הזמן הנותר עד לתום שנת הלימודים עולה על 5 חודשים. 13. תלמיד יוכל להבחן בכל בחינה, לרבות בחינות בגרות, מבלי שיוצבו בפניו תנאים מוקדמים או תנאי השתתפות בבחינה, וללא קשר עם הישגיו הקודמים. 14. (א) זכותו של כל תלמיד לקבל שירותי לימוד אחידים כפי שהם ניתנים בכל מוסדות החינוך ללא הבדל וללא קשר לאזור ועיר מגוריו. (ב) למרות האמור בסעיף קטן (א), רשאי משרד החינוך, באמצעות שלוחותיו, לתגבר אזורים בהם מתגוררת אוכלוסיה בעלת רקע חברתי-כלכלי חלש. (ג) יוגדר סל חינוך אחיד לפיו יסופקו שירותי החינוך בארץ. 15. במועצה הפדגוגית של בית הספר ישב יושב ראש מועצת התלמידים, או מי מנציגיו, ויהיה רשאי לייצג את ענייני התלמיד בפני המועצה. 16. מוסד חינוכי לא יוכל להרחיק תלמיד מבית הספר, בגין הישגים נמוכים למעט המקרים הבאים: (1) התלמיד יחפוץ לעבור למוסד חינוכי אחר ואכן נמצא מוסד כזה; (2) המועצה הפדגוגית מצאה את התלמיד כלא משתלב במסגרת החינוכית מבחינה משמעתית; בכל מקרה של הרחקה רשאי התלמיד לערער בפני המועצה לזכויות התלמיד. 17. מועצת התלמידים של בית הספר תהיה בעלת זכות שיתוף בהחלטות בנושא שעות החברה ותהיה רשאית לקבוע ולארגן 20% משעורי החברה. 18. בית הספר יקבע כללי התנהגות המתייחסים להתנהגות התלמידים בזמן השיעורים ומחוץ להם ובאשר ולהופעתם החיצונית; כללים אלה לא יעמדו בסתירה לנאמר בחוק זה. 19. חובה על בית הספר לפרסם את כללי המשמעת המתייחסים להתנהגות התלמידים בשטח בית הספר. 20. חובה על בית הספר להזהיר את התלמיד מפני הצפוי לו ולאפשר לו להגיב. 21. על בית הספר יחולו הגבלות הענישה הבאות: (1) אסור לבית הספר להעניש תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו. (2) בית הספר חייב לידע את ההורים בדבר פרטי המקרה והחלת כללי המשמעת הצפויים; (3) בטרם החלת כללי המשמעת יש לאפשר להורי התלמיד להגיב. 22. אין להטיל את העונשים הבאים מכל סיבה שהיא: (1) רישום נזיפות ביומן הכיתה; (2) הפחתת ציון על התנהגות לא נאותה; (3) העלבה , כינויי גנאי ואלימות מילולית; (4) עונשי גוף; (5) שליחת תלמיד הביתה באמצע יום לימודים. 23. (א) מורה רשאי להחיל את כללי המשמעת הבאים : (1) אזהרה בעל פה ובכתב; (2) נזיפה בעל פה ובכתב; (3) משימות לימודיות מיוחדות ובהיקף סביר; (4) הרחקה משיעור. (ב) כללי משמעת אלה מחייבים אישור מנהל בית הספר: (1) העברת התלמיד לכיתה אחרת; (2) השעיה זמנית מבית הספר. 24. תלמיד הסבור כי זכויותיו הופרו וכי בית הספר החמיר עמו בענישה, רשאי לפנות בערעור למועצה לזכויות התלמיד. 25. תפקידי מועצת התלמידים: (1) לייצג את אוכלוסיית התלמידים בפני רשויות בית הספר; (2) לייצג את התלמיד במועצה הפדגוגית; (3) לפקח על שמירת זכויות התלמיד כפי שהן מוגדרות בחוק; (4) לפרסם בקרב התלמידים שינויים ותיקונים בחוק; (5) לארגן ימי פעילות חברתיים; (6) להוציא לאור עיתון בית הספר, באם יחפצו בכך תלמידי בית הספר. 26. המועצה תפעל בכפוף ובהתאם לתקנון מועצת התלמידים והנוער, כפי שאושר על ידי משרד החינוך. 27. בית הספר יאפשר לקיים בחירות למועצת התלמידים במועד שיקבע על ידי משרד החינוך. 28. מוקמת בזה מועצה לזכויות התלמיד. 29. המועצה תפעל - (1) לקידום עקרונות היסוד של חוק זה; (2) לקידום שוויון ומניעת הפליה של תלמידים; (3) לשמירת זכויות התלמיד; (4) למילוי התפקידים שהוטלו עליה בחוק זה. 30. חברי המועצה יהיו בעלי התפקידים שהוגדרו בחוק זה. 31. החלטות המועצה יתקבלו ברוב. 32. תקציב המועצה יקבע בחוק התקציב בסעיף תקציב נפרד כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 . פרק ז': יום התלמיד 33. יום התלמיד יחול בא' באדר; במידה ויום זה יחול בשבת, יום התלמיד יחול ביום הלימודים שלאחריו. 34. יום התלמיד הוא יום לימודים פתוח, במסגרתו יערכו הרצאות הצגות ודיונים, בנושאים שיקבעו על ידי המועצה לזכויות התלמיד; באותו שבוע בו חל יום התלמיד תקיים הכנסת דיונים במליאה ובועדת החינוך התרבות והספורט בנושא זכויות התלמיד. הצעות חוקדיני חינוךזכויות התלמיד