הצעת חוק זכויות מבצעים ומשדרים (תיקון - הרחבת הזכויות), התשס"א-2000

הצעת חוק זכויות מבצעים ומשדרים (תיקון - הרחבת הזכויות), התשס"א-2000 מאז נחקק חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשנ"ד-1984 והופעל בשטח, התברר כי החוק לוקה בחסר ויש לתקנו. לקראת סיום הקדנציה של הכנסת הקודמת, נעשו מספר תיקונים, אך אלה לצערנו לא היו שלמים ולא הביאו לתוצאה המבוקשת. ישראל חתומה על אמנת רומא מזה שלושים שנה, אמנה שבאה לעגן בחוק את זכויותיהם של מבצעים זרים אשר זכויות היוצרים שלהם בגדר הפקר. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ד בכסלו התשס"א - 11.12.2000 1. בחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984, בסעיף (1) - (1) במקום ההגדרה "ביצוע" יבוא: ""ביצוע" - ביצוע מלא או חלקי של יצירה ספרותית, אומנותית, דרמטית או מוסיקאלית על ידי מבצע או קבוצת המבצעים;" (2) בהגדרה "שידור" אחרי "צלילים ומראות" יבוא "לרבות מטביעה"; (3) בסופו יבוא: ""השמעה או הצגה לציבור" - מתן אפשרות לציבור כלשהו לשמוע או לראות ביצוע או טביעה, או שעתוק של הטביעה שלא בדרך שידור." הצעות חוקזכויות מבצעים ומשדרים