הצעת חוק ידועים בציבור

הצעת חוק הידועים בציבור, התש”ס-2000 בצד מוסד הנישואים, קיים בפועל בישראל המוסד של הידועים בציבור - בני זוג המחליטים להתגורר יחד ולנהל חיי משפחה ומשק בית משותף בלי להינשא באופן פורמלי. הגורם המרכזי ליצירתו של מוסד זה הינו חומרת הדין בענייני נישואין וגירושין והתנגדות חלק מן הציבור לנישואים דתיים. בנסיונותיו לכפות על כלל הציבור דיני נישואין וגירושין לפי דין תורה, שהחילונים שבקרבו לא מעונינים בהם, הביא על עצמו הממסד הדתי את מוסד הידועים בציבור. אותו צורך חברתי אשר הביא ליצירת מוסד זה, גרם להמשך התפתחותו בחקיקה ובפסיקה. אולם על אף שהכנסת ובתי המשפט הכניסו תחת חסותם את הידועים בציבור, המלאכה לא הושלמה. לא ראוי באותה העת הן להכיר והן לא להכיר במוסד הידועים בציבור. מוצע להשלים את המלאכה הכה חשובה ולהחיל, באופן מלא, על הידועים בציבור את הדין החל על נשואים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ט באדר א' התש"ס - 6.3.2000 בחוק זה - "ידוע בציבור של אדם" - המקיים עם אדם, לרבות עם בן מינו, חיי משפחה ומנהל עימו משק בית משותף. ידוע בציבור של אדם, דינו לכל דבר וענין, כדין בן זוג, בעל או אישה של אותו אדם. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין. 4. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו. הצעות חוקידועים בציבור