הצעת חוק יום המנוחה השבועי

הצעת חוק יום המנוחה השבועי, התש”ס-2000 עד עצם היום הזה לא נקבע בחוק מהו יום המנוחה השבועי של מדינת ישראל. ההסדר הקיים כיום קבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה והוא מבוסס על דתו של העובד (ובמקרים מסוימים של העצמאי). כיום אין למעשה יום מנוחה שבועי ויכול בעל עסק או מפעל לפתחו שבעה ימים בשבוע בתנאי שביום השבת יועסקו במפעל או בעסק עובדים שאינם יהודיים. בתי הדין לעבודה כורעים תחת העומס של "תיקי השבת" לפיהם מועמדים אנשים לדין שכל חטאם הוא שהעסיקו יהודים ביום השבת. חוק זה יפחית את העומס מבתי הדין לעבודה ויקבע הסדר חברתי צודק לאלה השומרים מסורת ולחילוניים כאחד. ההסדר המוצע מבוסס על הסדרים דומים במדינות של ארצות הברית של אמריקה ובארופה. הצעת חוק זהה הונחה על שלחן הכנסת החמש-עשרה ומספרה פ/454. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט' בסיון התש"ס - 12.6.2000 יום המנוחה השבועי במדינת ישראל הוא יום שבת; תחילתו עם שקיעת החמה ביום שישי וסיומו עם שקיעת החמה ביום שבת. ביום המנוחה השבועי לא יפעלו מוסדות ועסקים אלה: (1) משרדי הממשלה; (2) רשויות מקומיות; (3) מפעלי תעשיה וחרושת; (4) גני ילדים, בתי ספר ומוסדות חינוך, למעט באזורים המפורטים בסעיף 4 להלן. 3. שר העבודה והרווחה (להלן - השר), באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע בתקנות שירותים ועסקים שיפעלו ביום המנוחה השבועי על אף הוראות סעיף 2, בהיותם שירות חיוני או מטעמים כלכליים אחרים. 4. בתחומיה של רשות מקומית שיותר ממחצית תושביה אינם יהודיים, יתיר השר הפעלתם של גני ילדים, בתי ספר ומוסדות חינוך ביום המנוחה השבועי ובלבד שמוסדות אלה יהיו סגורים ביום אחר מימות השבוע. 5. ביום המנוחה השבועי יופעלו שירותי התחבורה הציבורית ביבשה, באוויר ובים; ביום המנוחה השבועי יינתנו שירותי דואר, יפעלו שירותי התקשורת הכתובה והאלקטרונית ויפתחו עינוגים ציבוריים. 6. רשות מקומית רשאית לקבוע בחוק עזר, שנתקבל ברוב של לפחות שלשה רבעים מחברי מועצתה ובאישור ראש הרשות, סוגים של שירותים או עסקים שיהיו פתוחים או סגורים ביום המנוחה השבועי בתחומיה, שאינם כלולים בסעיף 5, וכן להסדיר את שעות פתיחתם וסגירתם של אלה ביום המנוחה השבועי; לא קבעה רשות מקומית כאמור - יראו כאילו מותרים בתחומי רשות מקומית זו, ביום המנוחה השבועי, כל העסקים וכל השירותים בין השעות 10:00 עד 18:00. 7. כל עובד זכאי לפחות ל-36 שעות רצופות של מנוחה שבועית. 8. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו. 9. בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, סעיפים 9 ו-9א - בטלים. הצעות חוקעבודה בשבת / חג