הצעת חוק יסוד גבולות המדינה וריבונותה

הצעת חוק יסוד: גבולות המדינה וריבונותה מאז הקמתה טרם גובשו ועוצבו גבולותיה של מדינת ישראל. הצעת החוק מבקשת איפה להביא לקיצה את האנומליה ולפיה למדינה אין גבולות מוגדרים. לפיכך, מבקשת הצעת החוק לקבוע שגבולות מדינת ישראל ערב ה-4 ביוני 67, הם גבולות הקבע שלה. ריבונות המדינה תחול אם כן על השטחים הנכללים בתחום האמור. הסכמי שלום עם מדינות ועמי האזור יתבססו על גבולות המדינה הנ"ל ועל ההסכמים ההדדיים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ח בתמוז התש,ס - 31.7.2000 גבולות שטחה הריבוני של מדינת ישראל ב-4 ביוני 1967 יהיו גבולות מדינת ישראל. ריבונות המדינה תחול על השטחים התחומים בגבולות כאמור בסעיף 1. חוק זה יבטל כל חוק אחר הסותר אותו או את אחד מסעיפיו. 4. חוק זה יחול ביום קבלתו בכנסת. הצעות חוקחוקי יסוד / משפט חוקתי