הצעת חוק יסוד השוויון

הצעת חוק יסוד: השוויון מדינת ישראל היא אחת מהמדינות הדמוקרטיות הבודדות שעדיין לא עיגנו בחוק את עיקרון השיוויון. חוק יסוד זה מטרתו להשלים את המלאכה של חקיקת מגילת זכויות האדם שהתחילה בחקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. השימוש במילים בין היתר בסעיפים 1, 2 ו-3 הוא כדי לאפשר כניסתן של קבוצות אחרות אל גדר הסעיפים האמורים חוק זה מאמץ את עקרון ההעדפה המתקנת שמטרתו לרפא מצב של אפליה גנרית של קבוצות חלשות בחברה. עקרון זה כבר אומץ על-ידי בית המשפט העליון בנוגע לאפליה על רקע מין, וגם אומץ בחקיקה זרה כמו הצ'רטר הקנדי. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ו בחשון התש"ס - 25.10.99 מטרת חוק זה לעגן בחוק יסוד את עקרון השיוויון בין בני אדם ומחויבותה של החברה בישראל לעקרון השיוויון והכרתה בערך האדם. כל בני האדם זכאים לשוויון בפני החוק ללא אפליה, בשל גזע, לאום, צבע, דת, מין, גיל, ליקוי שכלי ומוגבלות פיסית. כל בני האדם זכאים להנות באופן שיוויוני מההטבות שמעניק החוק, ללא אפליה, בשל גזע, לאום, צבע, דת, מין, גיל, ליקוי שכלי ומוגבלות פיסית. אין בהוראות סעיפים 1, 2 ו-3 כדי לפגוע בכל חוק אשר מטרתו לתקן אפליה קיימת של קבוצות מקופחות על רקע, גזע, לאום, צבע, דת, מין, גיל, ליקוי שכלי ומוגבלות פיסית. כל רשות מרשויות השלטון חייב לכבד את הזכויות שלפי חוק-יסוד זה. הצעות חוקחוקי יסוד / משפט חוקתי