הצעת חוק יסוד משאל עם

הצעת חוק יסוד: משאל עם חוק סדרי השלטון והמשפט ( ביטול החלת המשפט, השיפוט והמנהל), התשנ"ט 1999 , מחייב כי החלטת ממשלה לפיה המשפט, השיפוט והמנהל של המדינה לא יחולו עוד על שטח מסוים, יאושר במשאל עם. עוד קובע החוק כי הסדרת עריכת משאל העם תעשה בחוק יסוד. הצעת חוק יסוד זה באה לקבוע את החובה האמורה בחוק יסוד ולהסדיר את אופן עריכתו של משאל העם. ההצעה מסדירה את מכלול הנושאים הקשורים בעריכת משאל עם לרבות: אופן ניסוח השאלה, הזכות להשתתף במשאל, הרוב הנדרש וכדומה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"א בטבת התש"ס - 20.12.99 מטרת חוק יסוד זה, לקבוע כי ייערך משאל עם בישראל ואת העקרונות בדבר דרכי עריכתו במקרים המנויים בסעיף 2. משאל עם ייערך אם החליטה הממשלה כי המשפט, השיפוט והמנהל של מדינת ישראל, לא יחולו עוד על שטח מסוים, או החליטה החלטה לשינוי גבולות המדינה וההחלטה אושרה על ידי הכנסת. אישור הכנסת, כאמור בסעיף 2 צריך להתקבל ברוב של חברי הכנסת. משאל העם יערך לא לפני תום שישים ימים ולא יאוחר מ-120 ימים מיום קבלת ההחלטה בכנסת כאמור בסעיף 2. יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יעמוד בראש הועדה למשאל עם לפי חוק זה; חברי ועדת הבחירות לכנסת יהיו חברים בועדה למשאל עם. השאלה או השאלות במשאל העם ינוסחו בידי יושב-ראש הועדה ביחד עם 2 שופטים נוספים מקרב שופטי בית המשפט העליון שייבחרו על ידי נשיא בית המשפט העליון. הזכות להשתתף במשאל העם תנתן למי שהיה זכאי לבחור בבחירות לכנסת אילו נערכו במועד המשאל. בוחר במשאל העם יצביע "בעד" שמשמעו תמיכה בהחלטת הממשלה והכנסת או "נגד" שמשמעו התנגדות להחלטת הממשלה והכנסת; בוחר יכול להצביע כי הוא נמנע מתשובה לשאלה. הרוב הדרוש לאישור השאלה במשאל העם יהיה רוב של יותר מחמישים אחוזים מקרב בעלי זכות ההצבעה. היה רוב המצביעים "בעד" גבוה מהרוב הנדרש לפי סעיף 9, יאושר המשאל ותוצאותיו יחייבו את הממשלה ואת הכנסת; היה רוב המצביעים "בעד" נמוך מהרוב הנדרש לפי סעיף 9, לא יאושר המשאל ותוצאותיו יחייבו את הממשלה ואת הכנסת בערעור על תוצאות משאל העם יחולו הוראות החוק הנוגעות לערעור על תוצאות הבחירות לכנסת, בשינויים המתחייבים. על משאל העם יחולו בשינויים המחוייבים, חוק הבחירות לכנסת ( דרכי תעמולה ) , התשי"ט-1959 . מימון משאל העם יעשה בהתאם להוראות חוק מימון מפלגות התשל"ג-1973 בשינויים המחוייבים. אין בכוחן של תקנות שעת- חרום לשנות חוק יסוד זה, להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים. אין לשנות חוק יסוד זה, אלא בחוק יסוד, שנתקבל ברוב של חברי הכנסת. הצעות חוקחוקי יסוד / משפט חוקתימשאל עם