הצעת חוק יסוד שמירת יהדותה של מדינת ישראל

הצעת חוק יסוד: שמירת יהדותה של מדינת ישראל קבלתו של חוק יסוד זה תאפשר השלמת חקיקתם של חוקי היסוד בתמיכתם של ציבורים שעד כה הסתייגו מחקיקה זו. אין מטרתה של הצעת חוק זו למנוע חקיקת חוקים בתחומים שונים, ואין בה כדי למנוע מן המחוקק לחוקק חוקים כראות עיניו. כל עניינה של הצעת חוק יסוד זו היא למנוע פרשנות מרחיבה על ידי בתי המשפט של חוקי יסוד קיימים או שיתקבלו בעתיד, באופן שהם מבטלים או משנים חוקים שעניינם שמירת יהדותה של מדינת ישראל או נותנים להם פרשנות הנוגדת את מורשת ישראל. יהדותה של מדינת ישראל הינה סלע קיומה של מדינת ישראל והבסיס הערכי והמוסרי להקמתה. הצעת חוק יסוד זו באה לעגן ערך יסודי זה במערכת חוקיה של מדינת ישראל ולהגן עליו. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ט בחשון התשס"א - 27.11.2000 מהותה היסודית של מדינת ישראל הינה להוות בית לעם היהודי וככזו היא מושתתת על ההכרה ביהדותה של המדינה כערך המכריע במערכת ערכיה. חוק יסוד זה מטרתו לעגן בחוק יסוד את היות יהדותה של מדינת ישראל ערך עליון בערכיה של המדינה. לא יפורש כל חוק יסוד, בסתירה לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית; לעניין חוק יסוד זה, "ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית" - ההשקפה היהודית, לרבות מנהגים והליכות שמקורם בדת היהודית. כל רשות מרשויות השלטון חייבת לשמור על יהדותה של מדינת ישראל כמוגדר בחוק יסוד זה. אין לשנות או לבטל חוק יסוד זה אלא בחוק יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת. הצעות חוקחוקי יסוד / משפט חוקתייהדות