הצעת חוק ירושלים רבתי

הצעת חוק ירושלים רבתי (תיקוני חקיקה), התשס"א-2000 לאחר מלחמת ששת הימים הוסף סעיף 11ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, ונאמר בו כלהלן: "המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה יחולו בכל שטח של ארץ ישראל שהממשלה קבעה בצו". מכח הסעיף האמור, קבעה הממשלה ופרסמה צו להרחבת התחום שבו חל המשפט, השיפוט והמינהל בכל השטחים שצורפו לאחר מכן לתחום עירית ירושלים. צו הממשלה פורסם בקובץ התקנות 2064, התשכ"ז, מיום 28/6/67, עמ' 2690. במקביל לכך תוקנה פקודת העיריות (תיקון מס' 6) ונוסף לה סעיף 8א ובו נאמר, בסעיף קטן (א): "רשאי השר, לפי שיקול דעתו וללא עריכת חקירה לפי סעיף 8, להרחיב באכרזה את תחומה של עיריה פלונית על ידי הכללת שטח שנקבע בצו לפי סעיף 11ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948". שר הפנים הפעיל את סמכותו לפי סעיף 8א לפקודת העיריות וכלל באכרזה, בתחום עיריית ירושלים את כל השטחים שהממשלה קבעה בצו הנ"ל כי יחול עליהם המשפט השיפוט והמינהל של ישראל. עתה, נוכח ההסכמים שנחתמו עם הרשות הפלשתינאית ותביעותיהם להחלת הריבונות הפלשתינאית על חלקים מסוימים של ארץ-ישראל, יש הכרח מידי להסיר כל ספיקות לגבי ריבונות ישראל בתחום מרחב ירושלים רבתי. על כן, חובה מידית לקבוע את מעמדה וגבולותיה של ירושלים רבתי. יש לקבוע ללא דחוי את החלת המשפט, השיפוט והמינהל על ירושלים רבתי שתכלול את עירית מעלה אדומים, את המועצה המקומית גבעת זאב, המועצה המקומית ביתר, המועצה המקומית אפרת והמועצה האזורית גוש עציון. כדי להבטיח שהתיקון לחוק לא יתפרש כגורע מהאמור בסעיף 11ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט בדבר סמכותה של הממשלה לקבוע בצו את החלת המשפט, השיפוט והמינהל בכל שטח ארץ ישראל, ייאמר במפורש בפתיחה לסעיף 11ב המוצע, כי אין בו לגרוע מהאמור בסעיף 11ב הנ"ל. במקביל לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט, יש לתקן את פקודת העיריות ולקבוע במפורש בחוק את הרחבת תחום שיפוט ירושלים כך שיכלול גם את מעלה אדומים, את גבעת זאב, את ביתר, את אפרת ואת גוש עציון והדרכים המקשרות בין ירושלים לבינם. תחילת החוק היא ביום קבלתו בכנסת, אולם יש להסדיר בהוראת מעבר את המשך כהונת נבחרי הציבור ברשויות המקומיות האמורות עד לקיום הבחירות לעירית ירושלים, ולהורות לשר הפנים לפעול בסמכותו לפי סעיף 6 לפקודות העיריות, שלפיו "השר רשאי ליתן הוראות הדרושות, לדעתו, כדי להבטיח את רציפות השלטון המקומי באותו איזור". הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום א' בחשון התשס"א - 30.10.2000 1. בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 אחרי סעיף 11ב יבוא: "החלת המשפט השיפוט והמנהל על ירושלים רבתי 11ג. מבלי לגרוע בהוראות סעיף 11ב, המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה יחולו על שטח ירושלים כפי שהורחבה בהתאם לסעיפים 8א ו-8ב לפקודת העיריות [נוסח חדש]". 2. בפקודת העיריות, [נוסח חדש] אחרי סעיף 8א יבוא: "הרחבת שטח עירית ירושלים 8ב. על אף הוראות סעיף 8א, שטח עירית ירושלים יכלול, בנוסף לאמור בצו של שר הפנים לפי סעיף 8א, גם את השטחים שנכללו בתחום עירית מעלה אדומים, בתחום המועצה המקומית גבעת זאב בתחום המועצה המקומית ביתר, בתחום המועצה המקומית אפרת ובתחום המועצה האזורית גוש עציון לפי צווים של מפקד אזור יהודה והשומרון שהיו בתוקף קודם תחילתו של חוק ירושלים רבתי (תיקוני חקיקה), התש"ס-2000 וכן את הדרכים הראשיות המקשרות בין תחום עירית ירושלים לבין תחומי הרשויות המקומיות האמורות." 3. (א) תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת, ואולם ראשי הרשויות המקומיות וחברי מועצות הרשויות שסופחו לירושלים כאמור ימשיכו לכהן בתפקידם עד למועד עריכת הבחירות הראשונות לעירית ירושלים לאחר קבלתו של החוק. (ב) שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו לרבות להסדיר את רציפות השלטון המקומי בשטחים שצורפו כאמור לשטח ירושלים. הצעות חוקירושלים