הצעת חוק ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית

הצעת חוק מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית (תיקוני חקיקה), התשס”א-2000 תיקוני החוק המוצעים בזה תכליתם לקבוע חובת נאמנות למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . חשוב לציין שאופייה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית נקבע כבר במספר חוקי יסוד ובהם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ו בחשון התשס"א - 13.11.2000 1. בחוק חסינות חברי הכנסת זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א- 1951, בסעיף 1(א), בסופו יבוא: "זולת אם היה בהבעת הדעה או במעשה משום סתירה להצהרת האמונים של חבר הכנסת." 2. בחוק המפלגות, התשנ"ב - 1992 - (1) בסעיף 4(א), בסופו יבוא: "וכן הצהרה בכתב ובמפורש על מחויבותה למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית."; (2) בסעיף 8, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) לא תירשם מפלגה, אלא אם אחת ממטרותיה המוצהרות בטופס הבקשה לרישום מפלגה תהיה מחויבות למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית." 3. בחוק האזרחות, התשי"ב - 1952 - (1) בסעיף 5 - (א) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (6) יבוא: "(7) הצהיר במפורש ובכתב על נאמנותו ומחויבותו למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית."; (ב) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא: "כמדינה יהודית ודמוקרטית."; (2) בסעיף 9(א), בפסקה (4), אחרי "מדינת ישראל ויעדיה" יבוא "כמדינה יהודית ודמוקרטית"; (3) בסעיף 11(ב) בסופו יבוא: "כמדינה יהודית ודמוקרטית". 4. בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, בסעיף 34, אחרי "למדינת ישראל" יבוא "כמדינה יהודית ודמוקרטית". הצעות חוקיהדות