הצעת חוק כבישים עוקפים

הצעת חוק סלילת כבישים עוקפים (הוראת שעה), התש”ס-2000 חוק זה מטרתו לדאוג כי כל היישובים היהודיים יישארו תחת ההגנה של צבא ההגנה לישראל ושל כוחות הביטחון של המדינה בלבד, ולשם כך להבטיח כי תהיה גישה נוחה ובטוחה אליהם. הועברו, בהתאם להסכם, שטחים ממדינת ישראל לריבונות המועצה הפלסטינית או לשליטתה הצבאית (להלן - השטחים המועברים), תסלול המדינה כבישים שיאפשרו גישה מהמדינה אל השטחים המועברים, ובלבד שהשטחים המועברים מיושבים בידי אזרחים ישראליים; בסעיף זה, "אזרח ישראלי" - כמשמעותו בחוק האזרחות, התשי"ב-1950; "המועצה הפלסטינאית" - כמשמעותה בחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות), התשנ"ה-1994. שר הביטחון ושר התשתיות הלאומיות ממונים על ביצוע חוק זה, ויחלו בפעולות לביצועו תוך 60 ימים מיום תחילת חוק זה. דברי - הסבר נשמעות בעיתונות אפשרויות שיישובי ישראל לא ייעקרו אבל ישארו בריבונות פלסטינית. חוק זה בא להבטיח, כי צה"ל יוכל להגיש סיוע לכל יישוב יהודי בארץ. לאחר הנסיגה נפגעו פיזית מתיישבים בהתנחלויות, כתוצאה מכך שהדרך היחידה אל היישובים היתה דרך שטח A, שהינו שטח בשליטתה הצבאית של הרשות הפלסטינית. יש למנוע הישנות של מצב זה, וזאת על ידי הטלת חובה על שר הביטחון ושר התשתיות לסלול כבישי גישה מהמדינה לשטחים המועברים, שיהיו בשטחים שהם בריבונות המדינה, כך שיהיה אפשר להבטיח גישה נוחה ובטוחה ועל מנת להגיש עזרה מהירה בעת מצוקה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט' בסיון התש"ס - 12.6.2000הצעות חוקכביש