הצעת חוק מניעת נזקי שביתה

הצעת חוק מניעת נזקי שביתה, התש”ס-2000 לצערינו סובל המשק הישראלי מבעיה של סכסוכי עבודה חוזרים ונשנים שבמקרים רבים מגיעים לכדי שביתה של מגזר זה או אחר. כאשר מדובר בשביתה מוצדקת או בלתי מוצדקת של משרד ממשלתי כזה או אחר נגרם לאזרחים סבל רב ונזקים ממוניים כבדים. למשל שביתה של לשכות משרד הפנים מעכבת את חידוש תוקפם של דרכונים ומעכבת לעיתים את יציאתם וכניסתם של אלפי אנשים מתוך ישראל ולישראל, או שביתה של משרדי הרישוי אשר גורמת לעיכוב בחידוש רשיונות רכב וגורמת עוגמת נפש לאזרחים רבים. לעיתים השביתה יכולה להביא לנזק כלכלי ישיר, זאת כאשר מגיע המועד לתשלום של היטל או חוב אחר לרשויות השונות, התשלום לא יכול להשתלם עקב שביתה, וכאשר מסתיימת השביתה נדרש האזרח לשלם סכום גבוה הרבה יותר מן הסכום המקורי, בעקבות הפיגור. הצעת חוק זו אינה באה לפגוע בחירות השביתה, אלא להעניק לאזרח הגנה מפני נזקיה בתחומים אלו, ובכך למנוע מאזרחים סבל רב הנגרם להם כיום בגלל השביתות. על פי ההצעה כל רשיון אישור או דרכון שתקפו אינו מוארך בשל שביתה יוארך באופן אוטומטי, וכן ידחה מועד לתשלום אשר אינו מתקבל בגלל שביתה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ח בתמוז התש"ס - 31.7.2000 חוק זה, מטרתו למנוע נזקי שביתה הנובעים מעיכובים מנהליים עקב שביתת עובדי גוף ציבורי. בחוק זה - "אישור" - לרבות רשיון או דרכון; "גוף ציבורי" - גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]; "תשלום" - לרבות ארנונה, היטל או קנס. כל אישור שמועד הארכת תוקפו הגיע, והארכת התוקף או חידושו נמנע עקב שביתה של מי שמוסמך להאריכו או לחדשו על פי כל חוק, יראו את תוקפו כאילו הוארך עד ליום שלאחר סיום השביתה. 4. כל תשלום על פי חוק שהמועד האחרון לשלמו הגיע, אך התשלום אינו אפשרי עקב שביתה של מי שמוסמך לקבל את התשלום מטעם המדינה, ייראו כאילו המועד האחרון לשלמו הוא היום שלאחר סיום השביתה. הצעות חוקשביתה