הצעת חוק מסורבות גט

הצעת חוק מסורבות גט (תיקוני חקיקה), התש”ס-2000 הצעת חוק זו באה להקנות לנשים מסורבות גט מעמד כשל נשים חד הוריות וכך מאפשרת לאותן נשים לקבל קצבאות של אמהות חד הוריות. כמו כן, מכיוון שבניגוד לנשים חד הוריות גרושות, אין הנשים מסורבות הגט מקבלות דמי מזונות מבעליהן, מוצע בזה להקנות להן קצבה בגובה הקצבה המשתלמת למשפחות חד-הורית עד שילדיהן יגיעו לגיל 18. הצעת חוק זו גם באה לחייב את רשויות הגביה של המדינה לגבות את סכומי הקצבה מבעליהן של מסורבות הגט, אשר שולמו להן על ידי הביטוח הלאומי, ובכך לא תטיל ההצעה נטל כספי על תקציב המדינה ואף תיטיב עם מצבן של הנשים מסורבות הגט. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת יורי שטרן וקבוצת חברי כנסת ומספרה פ/458. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ח בתמוז התש"ס - 31.7.2000 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בסעיף 1, בהגדרה "עגונה", בסופה יבוא: "ולרבות אישה שבית דין רבני קבע כי היא מסורבת גט;". בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, בסעיף 2(א), בפסקה (5) - (1) אחרי "הורה יחיד" יבוא "למעט עגונה"; (2) בסופה יבוא "או היא עגונה ואם לילד הנמצא עמה ובהחזקתה". בחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995 אחרי סעיף 4 יבוא: "החזר תשלומים למדינה 4א. שילם המוסד לביטוח לאומי תשלומים למסורבת גט מכח חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, יהיה המוסד רשאי לחזור ולגבות את התשלומים מן הבעל." הצעות חוקסרבנות גט