הצעת חוק נישואין וגירושין אזרחיים, התש"ס-2000

הצעת חוק נישואין וגירושין אזרחיים, התש"ס-2000 על פי חיקוקים שונים, האפשרות היחידה להינשא בישראל היא על פי הדין הדתי. הסמכות להתיר נישואין מסורה בידי בתי הדין הדתיים. לגבי אלפים רבים של ישראלים הדין הדתי לא מאפשר נישואים כלל כגון מקרים של בני דתות שונות. התוצאה של מצב זה היא שאלפי ישראלים מידי שנה נאלצים לצאת לחו"ל כדי לבוא בברית הנישואים. רבים חיים ביחד ואף מביאים לעולם ילדים בלי להינשא כלל. הגיעה העת לשים קץ למצב עגום זה ולאפשר בישראל, כמו במדינות נאורות אחרות נישואים אזרחיים. בהתאם להצעת החוק, ניתן יהיה להינשא ולהתגרש בהליך אזרחי תוך השארת האופציה למי שרוצה בכך להמשיך להינשא ולהתגרש על פי הדין הדתי. לגבי אלו שנישאו בעבר בנישואים דתיים, הסמכות של בית המשפט למתן פסק דין לגירושים, טעונה את הסכמת שני הצדדים. הצעת חוק זהה הונחה על שלחן הכנסת הארבע-עשרה ומספרה פ/514. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ח בתמוז התש"ס - 31.7.2000 בחוק זה - "עורך נישואין" - שופט או רשם של בית משפט, ראש רשות מקומית, נוטריון; "בית המשפט" - בית המשפט לענייני משפחה. (א) אזרח או תושב ישראל יהיה רשאי להינשא בנישואין אזרחיים. (ב) נישואין אזרחיים יערכו רק על ידי עורך נישואים. 3. גירושין יעשו רק על פי פסק דין של בית המשפט ואולם אם הנישואין נעשו על פי הדין הדתי, תהא סמכות לבית המשפט רק אם הסכימו בני הזוג לכך. 4. אין בחוק זה כדי לשלול את האפשרות של בני זוג להינשא על פי דין דתי. אם בחרו בכך תהא הסמכות לביטול הנישואים או הפקעתם בידי בית הדין הדתי. 5. חוק זה יחול על אף האמור בכל דין. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו. הצעות חוקנישואין / חתונהגירושין