הצעת חוק פדויי שבי

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - קביעת תחילה במקרה של פדוי שבי), התשס"א-2000 נוכח בעייתם המשותפת של פדויי שבי, אשר במרביתם הכיר משרד הביטחון רק שנים לאחר שלקו בנכותם, מוצע כי הועדה הרפואית, שמכוח סעיף 18 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב] ממילא נתונה בידה הסמכות לקבוע מועד מאוחר יותר לתחילת תשלום התגמולים או קצין התגמולים, יוסמכו לקבוע במקרים אלה מועד מוקדם יותר לתחילת תשלום התגמולים, הכל לפי אומד דעתם על מועד תחילת הנכות הרפואית. בדרך זו, תינתן האפשרות לפדויי השבי לקבל תגמוליהם החל מהיום בו היו ראויים לקבלם. יתר על כן, הקביעה תהא פרי החלטה של רופאים, במקרים בהם ישוכנעו כי הנכות החלה בנקודת זמן מסוימת בעבר. שינוי זה יביא לעשיית צדק עם פדויי השבי וימנע מחסומים פרוצדוראליים העומדים בפניהם כיום. הצעת החוק תדגיש גם את מחויבותה המוסרית של מדינת ישראל ללוחמיה שנפלו בשבי. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום א' בחשון התשס"א - 30.10.2000 בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], בסעיף 18, בסופו יבוא: "(ז) "פדוי שבי, אשר ועדה רפואית קבעה כי בעקבות או במהלך שהותו בשבי לקה בנכות אם הגיש תביעה לתשלומים אלה תוך שנה אחת מיום שחרורו, יהא קצין התגמולים רשאי להורות כי התגמולים ישולמו לו ממועד מוקדם למועד הגשת תביעתו ובלבד שלא יקדם למועד פדייתו". הצעות חוקמלחמה