הצעת חוק פנקס הבוחרים

הצעת חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון - פנקס הבוחרים), התש”ס-2000 חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה וחוק הרשויות המקומיות (בחירות) קובעים את הנהלים לפיהם נקבע הרכב פנקס הבוחרים. כיום, ספר הבוחרים מעודכן פעם בשנה בלבד, הן בשנה בה מתקיימות בחירות והן בשנה בה אין מתקיימות בחירות. יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה-15, כבוד השופט אליהו מצא, שופט בית המשפט העליון, המליץ לעדכן את ספר הבוחרים באופן שוטף. הצעת התיקון הנוכחית, ברוח המלצות השופט מצא, קובעת כי ספר הבוחרים יתעדכן בשנת בחירות בלבד פעם נוספת, לקראת יום הבחירות, בכל הקשור לגריעת אנשים שנכללו בו ונפטרו עד חודש לפני הבחירות. ההצעה כוללת גם דרך בה יתווספו לפנקס הבוחרים אנשים שיום הולדתם ה-18 חל עד ליום הבחירות. הצעה זו מתקנת במקביל את חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה ואת חוק הרשויות המקומיות (בחירות). הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ז בשבט התש"ס - 24.1.2000 1. בחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט - 1969 1 (להלן - החוק העיקרי) האמור בסעיף 27 יסומן "(א)" ובו, אחרי "בפנקס הבוחרים" יבוא "של שנת פנקס שבה אין מתקיימות בחירות", ואחריו יבוא: "(ב) "(ב) בפנקס הבוחרים של שנת פנקס שבה מתקיימות בחירות יוכנסו שינויים אלה: (1) יתווסף לפנקס הבוחרים כל אדם, שמפאת גילו בלבד אמור היה להיכלל בפנקס הבוחרים לאותה שנת פנקס, ואשר יום הולדתו ה - 18 חל לא יאוחר מיום הבחירות; (2) עד היום ה-14 שלפני יום הבחירות יגרע בפועל מפנקס הבוחרים כל אדם שהיה כלול בו, שנפטר עד היום ה-30 שלפני יום הבחירות." 3. בסעיף 28 לחוק העיקרי - (1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) בשנה שבה מתקיימות בחירות תוכן לכל איזור קלפי רשימה נוספת שתכלול כל אדם שאמור להיתווסף לפנקס הבוחרים לפי סעיף 27(ב), ושביום ה - 61 שלפני היום הקובע היה אזרח ישראלי והיה רשום במרשם האוכלוסין כתושב אותו איזור." (2) בסעיף קטן (ב), במקום הרישה המסתיימת במילים "סעיף קטן (א)", יבוא "הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב)". 4. בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה - 1965 2 - (1) בסעיף 11(א), אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) רשימות בוחרים של מי שהיו אמורים להתווסף לפנקס הבוחרים לפי סעיף 27(ב) לחוק הבחירות לכנסת, אילו ביום הבחירות לפי חוק זה היו נערכות בחירות לפי חוק הבחירות לכנסת.": (2) אחרי סעיף 15 יבוא: "גריעת אדם שנפטר מספר הבוחרים 15א. עד היום ה - 14 שלפני יום הבחירות יגרע בפועל מפנקס הבוחרים כל אדם שהיה כלול בו, שנפטר עד היום ה - 30 שלפני יום הבחירות." הצעות חוקבחירות