הצעת חוק שירות ממלכתי

הצעת חוק שירות ממלכתי, התש”ס-1999 בשנים האחרונות מסתמנת ירידה באחוז היהודים המתגייסים לצה"ל. מדי שנה משתחררים לא מעטים מהשירות הצבאי על רקע דת, בריאות או חוסר התאמה. הסוגייה מועלית בקרב פורומים שונים ורחבים בחברה ומהווה מוקד לפולמוס ציבורי לוהט שעיקרו חלוקת נטל השירות בצבא באופן שאינו שיויוני. תכלית ההצעה להקים רשות לשירות ממלכתי אשר בד בבד עם ייעול מערך הגיוס הצה"לי תרחיב את מגוון האפשרויות לשירות באופן שיתאם את אופיה ואת צרכיה של החברה בישראל ותגשר בין מגזריה השונים: יהודים ושאינם יהודים, דתיים ושאינם דתיים. אופיו המשתנה של השירות: צבאי, מעין צבאי או אזרחי-קהילתי תכליתו להגשים את המטרות הבאות: א. לחזק את ההזדהות עם החברה בישראל. ב. לתת הזדמנות לאזרחיה הצעירים של המדינה, ללא הבדל דת, מין או אורח חיים, לעשות שירות למען המדינה ולאו דווקא במסגרת צה"ל. ג. הענקת תרומה לקהילה ולמדינה בתחומים שצרכיהם מובהקים, כגון: חינוך, בריאות, סעד, תשתיות וכו'. ד. שיפור מעמדם של המגזרים השונים באוכלוסיה באמצעות השוואת הנטל. ה. להעניק לכל מתגייס אפשרות טובה יותר להשתתף בשירות הממלכתי על פי צרכיו האישיים, אופיו ותכונותיו, יכולתו ואורח חייו. מימושה של הצעת החוק יפתח פתח נוסף לקירוב לבבות ולחיזוקה של החברה בישראל תוך הכרה בכך שכוחה ולכידותה ברב גוניות ובפסיפס התרבויות המאפיין אותה. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת הארבע-עשרה ומספרה פ/1377. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בטבת התש"ס - 27.12.99 1. "שירות ממלכתי"- אחד מאלה: (1) שירות צבאי כמשמעו בחוק שירות הביטחון [נוסח משולב] התשמ"ו - 1986 (להלן - חוק שירות ביטחון); (2) שירות מעין צבאי - שירות במסגרות מקצועיות המשרתות את הצבא באופן ישיר; (3) שירות אזרחי- שירות במוסדות חינוך, סעד, רווחה, רפואה או כל מוסד שיקבע; "חייב שירות ממלכתי" - אזרח מדינת ישראל שמלאו לו 18 שנה; "רשות שירות ממלכתי" - תאגיד ממשלתי שהוקם על פי חוק זה לשם גיוס, ארגון וטיפול בחייבי שירות ממלכתי. 2. משך הגיוס לשירות ממלכתי יהיה כאמור בחוק שירות ביטחון. 3. כל חייבי שירות ממלכתי יעברו בדיקות התאמה כמחויב בחוק שירות ביטחון. 4. (א) קיבל חייב בשירות ממלכתי צו זימון, יתייצב במועד ובמקום המצוין בצו. (ב) צו על פי חוק זה הינו אישי ומחייב את האדם אליו הופנה. (ג) צו שנשלח לחייב בשירות ממלכתי על פי הכתובת המופיעה במרשם התושבים, רואים אותו כאילו הגיע אליו בתום 96 שעות מזמן שנמסר למשלוח בדואר. 5. (א) חייב שירות ממלכתי המצהיר כי מטעמי דת ומצפון הוא מסרב לשרת בשירות ממלכתי או חלק ממנו, תשחררו הרשות מהשירות או מאותו חלק של שירות הממלכתי בו מסרב חייב השירות הממלכתי לשרת מטעמי דת ומצפון. (ב) לשר הביטחון הסמכות לאמוד את מספר המתגייסים לשירות צבאי, ולאור הממצאים להורות לרשות לשרות ממלכתי לסרב לאשר פטורים משירות מטעמי דת ומצפון - וזאת באישור ועדת חוץ ובטחון של הכנסת. (ג) בבואה להפעיל את הסמכות הנתונה בסעיף קטן (א) - תפעל הרשות כדי למנוע ככל שניתן פגיעה באורח חייו של המתגייס. 6. (א) הרשות לשירות ממלכתי תמיין את חייבי השירות הממלכתי לאחר גיוסם ובאחריותה להציבם לשירות במסגרות שירות מעין צבאי או שירות אזרחי. (ב) באחריות משרד הבטחון למיין ולהציב את חייב השירות הצבאי. (ג) הצבת חייב בשירות ממלכתי לשירות במסגרת מעין צבאית או במסגרת שירות אזרחי, תיקח בחשבון את אורח חייו של המתגייס. 7. השירות הצבאי יבוצע כאמור בהוראות חוק שירות בטחון. 8. השרות המעין-צבאי יבוצע כאמור בתקנות שיפרסם השר הממונה על הרשות לשירות ממלכתי. 9. השירות האזרחי יבוצע כפי שיקבעו בתקנות שרי העבודה והרווחה, החינוך, התרבות, הבריאות והחקלאות. 10. השר הממונה על הרשות לשירות ממלכתי ימנה ועדות שימוע בהרכב ובסמכות כפי שיקבע בתקנות שבסמכותן לשחרר מחובת שירות מעין צבאי או אזרחי,לקצרו או לדחותו מטעמים שירשמו. 11. השר הממונה על הרשות לשירות ממלכתי יקבע בתקנות את הגמול שישולם למגוייס במסגרות שירות מעין צבאי ושירות אזרחי, גובהו ואופן תשלומו. 12. לעניין פגיעה תוך כדי שירות מעין - צבאי ושירות אזרחי דין חייב שירות כדין עובד וחלות עליו החובות והזכויות הקבועות בחוקים לפי העניין. 13. כל אדם שנקרא בצו חייב למלא כל תפקיד שהוטל עליו כדין ולציית לכל הוראה חוקית וסבירה שניתנה על ידי הממונה עליו בתקופת השירות. 14. השר הממונה על הרשות לשירות ממלכתי ימנה ועדות משמעת בהרכב ובסמכות שתיקבע בתקנות, שבסמכותן לדון בתלונות כנגד חייבי שירות ממלכתי. 15. השר הממונה על הרשות לשירות ממלכתי ימנה ממונה על קבילות שתפקידו יהיה חופף לתפקיד הממונה על קבילות החיילים בצה"ל. 16. לא מילא אדם חובה המוטלת עליו על פי חוק זה, יחולו עליו העונשים הקבועים בחוק שירות בטחון לגבי מי שלא התייצב לגיוס בצה"ל. 17. השר הממונה על הרשות לשירות ממלכתי ימסור לועדת החוץ והבטחון של הכנסת מדי ששה חודשים דין וחשבון לגבי אופן פעולת הרשות, מספר המתגייסים ואופן שיבוצם. 18. חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד - 1994 יחול על מי שמלא חובותיו על פי חוק זה. 19. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן. 20. תחילתו של חוק זה 12 חודשים מיום קבלתו בכנסת. הצעות חוקשירות לאומי