הצעת חוק הקפאת הליכים כביש ארצי לישראל

הצעת חוק כביש ארצי לישראל (הקפאת תהליכים) (הוראת שעה), התש”ס-2000 ההליכים לסלילת כביש מס' 6 במקטע שבין בן - שמן לברקאי, באורך של כ- 100 ק"מ נמצאים בשלבים מתקדמים. כביש מס' 6 הוא הפרוייקט התחבורתי הגדול ביותר שתוכנן במדינת ישראל ומטרתו המוצהרת היא להיות כביש ארצי ראשי בציר האורך צפון - דרום באופן שיפתור את בעיות העומס בכבישים. למרות היותו פרוייקט תחבורתי בקנה מידה חסר תקדים, בעל עלויות עצומות, הנושא השפעות מרחיקות לכת על תכנון שימושי הקרקע במדינה, לא נבדקו בטרם תוכנן הכביש והחל מימושו נושאים בסיסיים וקריטיים. הדרישות הבסיסיות אותן יש לקיים בטרם יוחלט האם להמשיך במימושו של כביש 6 הן: הכנת תוכנית תחבורה כוללת לטווח ארוך שתקבע סדרי עדיפות בביצוע פרוייקטים, ושתגובש לאחר שיבחנו חלופות מערכתיות שונות, הן מבחינה תחבורתית וכלכלית, הן מבחינת תרומתן להבטחת האיזון הראוי בין השימוש ברכב פרטי לשימוש בתחבורה ציבורית והן מבחינת התאמת החלופות למגמות התכנון הארציות כפי שבאות לידי ביטוי בתכניות מיתאר ארציות ובהן תמ"א 31, ובהחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבניה, היינו ציפוף והרוויה של מרכזים עירוניים ומטרופולין תל אביב, וצמצום פרבור וזלילת שטחים פתוחים. בחינה של עלות כדאית כלכלית, כולל האפשרות שהאגרה הנגבית לא תכסה את מלוא עלות ההקמה והתפעול, וכולל עלויות חיצוניות, היינו, זיהום אויר, רעש, תאונות דרכים, השפעה על הבריאות, זיהום מים, עלויות קרקע אמיתיות , זלילת שטחים פתוחים צמצום ריאות ירוקות, כביש מס' 6 הוצג כפרוייקט שעלותו תמומן עצמאית מהכנסות האגרה. כתוצאה מכך ההוצאות הכרוכות במימונו לא עלו לדיון במסגרת התקציב ולא התקיים דיון בעלותו . בפועל הממשלה החליטה להתחייב כלפי היזם לממן את הפרוייקט ולערב לעלויות הקמתו והפעלתו של הכביש בהתאם להנחה זו עומדת המדינה לחתום על חוזים על פי מכרז שיצא מבלי שעלות החוזים תוקצבה, או עלתה לדיון בכנסת אלא שהנחה זו שעלות הכביש תמומן ע"י האגרות שיגבו מוטלות בספק כבד. יתרה מזו, גם אילו לא היתה הנחה זו מוטלת בספק פרוייקט שעלותו כה גבוהה שהמדינה מתחייבת לממנו ואפילו אם צפוייה הכנסה האמורה לאזן עלות זו חייב ע"פ דין להופיע בתקציב המדינה. 3. לא נבחנה התאמתו של כביש מס' 6 למגמות התכנון הארציות העכשוויות כפי שבאות לידי ביטוי בתמ"א 31 שהן ציפוף אוכלוסיה, הרווית שימוש במכרזים עירוניים וצמצום פרבור. זאת לעומת מערכת של תחבורה מסילתית, העולה בקנה אחד עם מגמות תמ"א 31 ועם המגמה לצמצם שימוש ברכב פרטי. מערכת כזו, שתוכננה ע"י רכבת ישראל, לא תוקצבה בין השאר כיוון שהיתה עדיפות לכביש מס' 6. אלטרנטיבה נוספת לכביש מס' 6 שיכולה להתבצע במקביל לפיתוח מערכת תחבורה מסילתית, היא שידרוג מערכת הכבישים והמחלפים הקיימת ובראשה כביש מס' 444. לא נבחנה גם התאמה של כביש מס' 6 למגמות המוצהרות של מתכנניו, יש יסוד סביר להניח שכביש מס' 6 לא יפתור את בעית העומס בכבישים ולא ישמש כביש חוצה ארצי אלא אמצעי תחבורה מחוזי של פרברי מטרופלין תל - אביב. יש צורך דחוף בקיום הבדיקות בטרם יימשכו תהליכים לסלילתו של כביש מס' 6. הצעות חוק זהות הונחו שולחן הכנסת ה-14 (פ/ 1762) ועל שולחן הכנסת ה-15 (פ/1017, פ/1337). הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 1. בחוק זה - (א) "חוק כביש ארצי לישראל , התשנ"ה - 1994: "חוק כביש אגרה" - חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה - 1995. (ב) לכל מונח בחוק זה תהא המשמעות שיש לו בחוק כביש ארצי, ובחוק כביש אגרה, זולת אם יש בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם אותה משמעות. 2. לא תבוצע כל פעולה שהיא מהפעולות המוסדרות בחוק כביש ארצי ובחוק כביש אגרה, ובכלל זה רכישת קרקעות, תפיסת חזקות בקרקעות, עריכה או השלמת הליכי מכרז לבחירת בעל זכיון, בחירת בעל זיכיון או הענקת זכיון לחברת כביש חוצה ישראל בערבון מוגבל, תכנון ובניה של הכביש, אלא אם כן יתקיימו התנאים הבאים: (1) תיערך בחינה מקיפה של עלות וכדאיות כלכלית של הכביש למשק ולתקציב המדינה; (2) תיערך בחינה של עלויות חיצוניות, לרבות זיהום האוויר והסביבה, תאונות דרכים, עלויות קרקע ריאליות, ניצול משאבי קרקע ועלות אובדן שטחים פתוחים; (3) תושלם תכנית אב ארצית לתחבורה על ידי משרד התחבורה; (4) תיערך בחינת התאמתו של הכביש למגמות התכנון הארציות; (5) יבחנו חלופות תחבורתיות אחרות לכביש, לרבות חלופות מסילתיות ויערך ניתוח של סדרי עדיפות לביצוען; (6) תובטח קרקע חלופית בתמורה לחקלאים הנפגעים, ובלבד ששטח הקרקע שיינתן יהיה זהה. 3. חוק זה יחול על הקרקעות הכלולות בתוואי הכביש לרבות המחלפים וקטעי הדרכים המסומנים בתכנית כחלק מתוואי הכביש. 4. תוקפו של חוק זה למשך חמש שנים מיום פרסומו. הצעות חוקהקפאת הליכיםכביש