הצעת חוק הרשות לתמיכה במוסדות ציבור

הצעת חוק הרשות לתמיכה במוסדות ציבור, התש”ס-2000 בשנים האחרונות גדל מאד היקף המשאבים הממלכתיים המוקצים למוסדות ציבור. על אף הגידול העצום בפעילות ולמרות צורות הסיוע המגוונות והרבות שהמדינה מעמידה לשם כך, טרם גובשה בישראל מדיניות שיטתית שעל פיה נקבעים התחומים שתינתן להם תמיכת המדינה. כתוצאה מכך, קיימות תופעות של חוסר שוויוניות, והעדפות פסולות המאיימות על חברתנו הדמוקרטית. כך למשל ניתן למצוא זיקה בין נטיית המדינה לתמוך בנושאים מסוימים לבין התעוררות רבדים סקטוריאליים בישראל, שיש מי שיראה בהם איום על לכידות החברה; כך ניתן להצביע על קשרים בין עמותות מספר פוליטיקאים, שמדי פעם נחקרים על ידי המשטרה ולעתים אף עומדים לדין פלילי, וכן ניתן להצביע על כך שעצם התמיכה בעמותות שונות והיקף התמיכה בהן, נקבעים לעתים מתוך בחינת היתרון הפוליטי שיוענק לשלטון, העשוי למצוא ביטוי גם בתוצאות הבחירות לכנסת. על מנת להתגבר על בעיות אלו ואחרות, מוצע בחוק להקים רשות לתמיכה במוסדות ציבור, אשר תפעל באופן עצמאי ומקצועי, על פי מבחנים שוויוניים. מוצע כי רמת השקיפות של פעולות השלטון תעלה, על ידי פרסום הכללים והנהלים לחלוקת התמיכות, ורמת הפיקוח תעלה, על ידי קביעת הצורך באישור הכנסת לכללים אלה. בדרך זו, ישמר אמון הציבור במערכת השלטון, תוסר האפליה הקיימת ויוגבר הפיקוח על הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 1. בחוק זה - "מוסד ציבור" - מוסד ללא כוונת רווח, הפועל למטרת חינוך, בריאות, דת, ספורט וכיוצא בזה, ולמעט מוסד והוא מוסד המדינה; "רשות מוסמכת" - רשם החברות, רשם השותפויות או רשם העמותות; "תצהיר" - כמשמעותו בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971; "השר" - שר האוצר. 2. מוקמת בזה רשות לתמיכה במוסדות ציבור (להלן - "הרשות"). 3. הרשות היא תאגיד כשר לכל חיוב, זכות או פעולה משפטית; הרשות תעמוד לביקורת מבקר המדינה. 4. הרשות תקבע את אופן תמיכתם של משרדי הממשלה, של הרשויות המקומיות ושל מוסדות נוספים הקבועים בתוספת, במוסדות ציבור (להלן - התמיכות), ואת הכללים לחלוקת התמיכות בין מוסדות הציבור השונים. 5. בחלוקת התמיכות תפעל הרשות לפי מבחנים שוויוניים; הכללים והנהלים לחלוקת התמיכות יפורסמו ברשומות ויהיו טעונים אישור ועדה מוועדות הכנסת שהכנסת תסמיך לשם כך. 6. מוסד ציבור לא יקבל תמיכה, אלא בהתאם לכללים ולנהלים שתקבע הרשות, ובלבד שהתקיים האמור להלן: (1) התמיכה אינה עולה על שני שלישים מתקציבו הכולל של מוסד הציבור לאותה שנה, ויתרת תקציבו של מוסד הציבור אינה ממומנת על ידי גוף ציבורי כלשהו; (2) מוסד הציבור הוא תאגיד רשום בישראל, שלפחות מחצית מחבריו או חברי ההנהלה שלו הם אזרחי מדינת ישראל, ובידיו אישור הרשות המוסמכת כי הוא רשום כדין, בשנה בה מבוקשת התמיכה; (3) מוסד הציבור מעסיק רואה חשבון מוסמך המבקר את חשבונותיו; (4) מוסד הציבור פעל, לפחות שנתיים לפני הגשת בקשתו הראשונה לתמיכה, במימון עצמי; (5) מוסד הציבור הפקיד, כתנאי לתמיכה, ערבות בנקאית או ערבות אחרת להנחת דעת הרשות, כמשמעותו בשיעור שלא יפחת מעשרה אחוזים מסכום התמיכה; הערובה הבנקאית תמומש אם יתברר שמוסד הציבור השתמש בכספי התמיכות שלא למטרות להן הן יועדו; (6) כל חברי ההנהלה של מוסד הציבור יתחייבו בתצהיר כי עלות שכר של כל אחד מהם לא תעלה על השכר הממוצע במשק לאותה שנה, זולת אם מצאה הרשות, מטעמים מיוחדים שירשמו, כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות חריגה מן התנאי האמור. 7. קיבל מוסד הציבור תמיכה, לא יקבל תמיכה נוספת באותה שנת תקציב. 8. א. הרשות המוסמכת תפרסם, שלושה חודשים לפחות לפני הענקת תמיכה למוסד הציבור, את שם המוסד הציבור המבקש תמיכה, מספרו אצל הרשות המוסמכת, מענו, סכום התמיכה המבוקש ושמות מנהליו. ב. כל אדם רשאי להגיש לרשות, תוך שלושים ימים מיום הפרסום, התנגדות למתן התמיכה, כולה או חלקה; ההתנגדות תפרט את טעמיה ותיתמך בתצהיר. ג. מועצת הרשות כאמור בסעיף 10 או ועדה מקרב חבריה שהיא תמנה לשם כך, תדון בהתנגדות ותודיע למתנגד על החלטתה; ערר על החלטה זו יוגש לבית משפט מחוזי שבאזור שיפוטו רשום מוסד הציבור והחלטתו תהא סופית. 10. לרשות תמונה מועצה בת שבעה עשר חברים ויושב-ראשה ימונה על-ידי נשיא בית המשפט העליון; תקופת כהונתו של חבר מועצה תהא חמש שנים. התוספת מוסדות תמיכה במוסד ציבורי יהיו כדלקמן - (1) הסוכנות היהודית לארץ ישראל; (2) הועדה לחלוקת עזבונות ליד האפוטרופס הכללי; (3) מוסדות להשכלה גבוהה. הצעות חוקמוסד ציבורי