הצעת חוק השפעות שליליות של כביש חוצה ישראל

הצעת חוק למניעת השפעות שליליות של כביש חוצה ישראל (הוראת שעה), התש”ס-2000 כביש מספר 6 הוא הפרויקט התחברותי הגדול ביותר שתוכנן במדינת ישראל ומטרתו המוצהרת היא להיות כביש ארצי ראשי בציר האורך צפון-דרום, באופן שהיה אמור לפתור את הקשר בין הפריפריה למרכז הארץ ולאפשר לנהגים העוקפים את גוש דן לעשות זאת במהירות תוך תשלום אגרה. למרות היותו פרויקט תחבורתי בהיקף חסר תקדים, בעל עלויות עצומות, הנושא השפעות מרחיקות לכת על תכנון שימוש הקרקע במדינה, לא נבדקו נושאים קריטים ובסיסים בטרם תוכנן הכביש והחל מימושו, והנחות היסוד שהנחו את מקדמיו אינן עומדות במבחן המציאות כיום. על מנת למנוע את ההשלכות הצפויות בדבר פיתוח בלתי מבוקר וגרימת נזק בלתי הפיך לשטחים הפתוחים במרכז הארץ, ולמנוע את החלשת מרכזי הערים עד לפירורם והעברת מרכז הפעילות המסחרית לשולי הכביש, ועקב חולשת מוסדות התכנון יש להגן על שטחים אלו בחקיקה, וזאת בשים לב לשתי נקודות עיקריות: 1. הכנת תוכנית תחבורה כוללת לטווח האורך שתקבע סדרי עדיפויות בביצוע פרויקטים, ותגובש לאחר שיבחנו חלופות מערכתיות שונות, הן מבחינה תחבורתית וכלכלית, הן מבחינת תרומתן להבטחת האיזון הראוי בין השימוש ברכב הפרטי לשימוש בתחבורה הציבורית והן מבחינת התאמת החלופות למגמות התכנון הארציות, כפי שבאות לידי ביטוי בתכניות מתאר ארציות ובהן תמ"א 31, תמ"א 35, תוכניות אב לתחבורה יבשתית ובהחלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה, היינו צירוף והרוויה של מרכזים עירוניים ומטרופולין ת"א, תוך צמצום הפרבור והפגיעה בשטחים פתוחים. 2. לא נבחנה התאמתו של כביש מספר 6 למגמות התכנון הארציות העכשוויות כפי שבאות לידי ביטוי בתמ"א 31, בתמ"א 35 ובתוכניות המתאר למחוז מרכז המגדירות במפורש צירוף האוכלוסייה והרווית השימוש במרכזים העירוניים וצמצום הפרבור. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום א' באב התש"ס - 2.8.2000 1. (א) בחוק זה - "חוק כביש ארצי" - חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה- 1994; "חוק כביש אגרה" - חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995. (ב) לכל מונח בחוק זה תהא המשמעות שיש לו בחוק כביש ארצי, ובחוק כביש אגרה, זולת אם יש בעניין הנידון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם אותה משמעות. 2. (א) הכביש לכל אורכו ישמר כרצועה פתוחה ללא כל בינוי כולל באזורי המחלפים בהתאם לעקרונות שקבעו בתמ"א 31 ותמ"א 35 וכן בהתאם לתוכניות המתאר לאזור המרכז האוסרות בינוי שלא במסגרת ערים קיימות; ייאסר כל בינוי למעט תחנות דלק ומזנוני שרות, לאורך כל רצועת הכביש המתוכננת משני צידיו ברצועה שרוחבה יהיה 2 ק"מ מכל צד ובסך הכל יקבע אזור חייץ של 4 ק"מ ללא בינוי. (ב) תוכניות שאושרו עד לכניסת חוק זה לתוקף ומיקומן בתחום האמור, יובאו מחדש לאישור המועצה הארצית. (ג) השטח בתחום האמור יסומן לכל אורכו כשטח פתוח ויהיה מוגן מפני פיתוח על פי עקרונות תמ"א 35 כהגדרתה לגבי מרקם כפרי פתוח. (ד) רכב ציבורי כהגדרתו בפקודת התעבורה, יורשה לחצות את הכביש לאורכו ללא תשלום אגרה; רכב שמשקלו מעל 4 טון ישלם אגרה בגובה מחצית מגובה האגרה של רכב פרטי, על מנת לעודד הסטה של רכב כבד אל מחוץ לאזורים המאוכלסים; סעיף זה יחול על אף האמור בכל דין. (ה) לאורך תוואי הכביש יקבעו אתרים בעלי רגישות הידרולוגית גבוהה ובאותם אתרים יותקנו מתקנים מיוחדים שמטרתם למנוע זיהום מי תהום ומים עיליים כתוצאה מתשטיפי מזהמים מהכביש לסוגיהם. 3. חוק זה יחול על הקרקעות הכלולות בתוואי הכביש, לרבות המחלפים וקטעי הדרכים המסומנים בתכנית כחלק מתוואי הכביש לכל אורכו המתוכנן. 4. חוק זה יעמוד בתוקפו 3 שנים מיום תחילתו. הצעות חוקכביש