הצעת חוק התפטרות לרגל שינוי מקום מגורים להתנחלויות

הצעת חוק פיצויי-פיטורים (תיקון - התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים להתנחלויות), התש”ס-2000 על-פי חוק פיצויי פיטורים, ברוב המקרים בהם אדם מתפטר מעבודתו ביוזמתו הוא אינו זכאי לקבל פיצויי פיטורים, למעט מספר חריגים המופיעים בסעיף 8 לחוק. בין אותם חריגים נכללים מקרים בהם אדם יקבל פיצויי פיטורים בעקבות עזיבתו את עבודתו "מחמת סיבות אחרות שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת, כסיבות המצדיקות את העתקת מקום מגוריו של העובד" (פסקה 3 בסעיף החוק אמור). אולם, מתברר כי בתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד - 1964, בתקנה 12 (ד) העוסקת בהתפטרות לרגל העתקת מגורים - נכלל גם מקרה של מעבר ל"מקום התנחלות או היאחזות שאישרו לעניין זה שר הביטחון ושר החקלאות...". מטרת הצעת חוק זו היא לבטל מצב בו שר העבודה והרווחה מתקן תקנות המאפשרות מתן פיצויי פיטורים לעובד, שהתפטר בגלל העתקת מקום מגוריו- להתנחלות או היאחזות הנמצאות בשטחים וברצועת עזה. הדבר יוצר אפליה בין מי שעובר דירה למשל מחיפה לת"א, ושנאלץ לשם כך להתפטר ממקום עבודתו, אך אינו זכאי בגין זאת לפיצויי פיטורים, ובין מי שעובר למשל מכפר סבא לאריאל (מרחק מספר דקות נסיעה) - שכן זכאי לכך. לא ייתכן שמדינת ישראל תעגן בחוק המעודד כלכלית העתקת מקום מגורים אל מעבר לקו הירוק. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 1. בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, בסעיף 8, בפסקה (3), בסופה יבוא "ובלבד שלא יראו העתקת מקום מגורים לאזור, כהגדרתו בחוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ח-1977, כסיבה אחרת לעניין פסקה זו; הצעות חוקשינוי מקום מגורים של עובדהתפטרות