הצעת חוק התרת נישואין לבני זוג מדתות שונות

הצעת חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים) (תיקון - רישום והתרת נישואין), התש”ס-2000 הצעת חוק זו יוצרת מסגרת חוקית בישראל בה יכולים להינשא בני זוג מעדה דתית שונה, ובמקביל מפשטת את ההליכים לגירושין של בני זוג אלה. המדינה חייבת להעניק פתרונות לאלה שאף בית דין דתי לא מוכן להשיאם, ולדאוג לכך שהנישואים והגירושין של זוגות מעורבים יהיו בחסות המדינה, ללא הזדקקות לחסדיהן של מכסיקו, מפרגוואי או קפריסין. הצעת חוק זו מעניקה פתרון למצוקתם של רבבות זוגות עולים בישראל, ופותרת את המצב האבסורדי בו למדינה אין כלים חוקיים לחתן את אזרחיה. הצעות חוק זהות של חבר הכנסת רומן ברונפמן הוגשו בכנסת הארבע-עשרה (פ/2093) והחמש-עשרה (פ/89, פ/1283, פ/1692). הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"א בתמוז התש"ס - 24.7.2000 1. חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט-1969 (להלן - החוק העיקרי), ייקרא "חוק סמכות שיפוט בעניני רישום והתרת נישואין, התש"ס-2000." 2. במקום סעיף 1 לחוק העיקרי, יבוא: "רישום והתרת נישואין 1. (א) רישום נישואין יהיה בשיפוטו של בית המשפט לעניני משפחה, אלא אם שני בני הזוג יהודים, מוסלמים, דרוזים או בני אחת העדות הנוצריות המקיימות בישראל בית דין דתי. (ב) ענייני התרת נישואין שאינם בשיפוטו היחודי של בית דין דתי יהיו בשיפוטו של בית המשפט לענייני משפחה שבמקום המגורים של בני הזוג; בני זוג המתגוררים בנפרד, והגיש אחד מהם בקשה לקיים דיון, יתקיים הדיון בבית המשפט לענייני משפחה במקום המגורים של מגיש הבקשה, אלא אם כן סוכם בין בני הזוג אחרת, ואת ענין הסכמתם הביאו בפני בית המשפט לענייני משפחה. (ג) בקשת רישום או התרת נישואין תוגש על ידי בני הזוג או אחד מהם; היועץ המשפטי לממשלה ישיב לבקשה." 3. במקום סעיף 2 לחוק העיקרי, יבוא: "סמכות בית דין דתי 2. אם לדעת היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, סמכות רישום או התרת נישואין נמצאת בידי בית דין דתי, תופנה הבקשה לרישום או התרת נישואין, לפי העניין, בכתב לבית הדין הדתי." 4. סעיף 3 לחוק העיקרי - בטל. הצעות חוקנישואין / חתונההתרת נישואיןבני זוג