הצעת חוק ויתור על אזרחות

הצעת חוק האזרחות (תיקון - ויתור על אזרחות), התש”ס-1999 יש לאפשר למאות מתושבי רמת הגולן הדרוזים, אשר קבלו אזרחות ישראלית, להחזירה. יכול שר הפנים על פי החוק הקיים למנוע מהם זאת, דבר הקורה בפועל היום וגורם עוול נוראי למאות מתושבי הגולן הדרוזים. אותם תושבים נטלו בשעתו את האזרחות, כשהם נמצאים תחת שלטון צבאי ותוך שימוש באמצעי לחץ וכפייה. זאת ועוד: הדבר נעשה מבלי שיוכלו לדעת ולצפות מה תהיינה ההשלכות החברתיות והדתיות או לחזות בהתפתחויות המדיניות. הרוב המוחץ של תושבי הגולן הדרוזים חשים כי הם אזרחי סוריה לכל דבר. בני משפחותיהם וקרוביהם, לרוב מדרגה ראשונה, חצויים משני עברי הגבול. אין ספק שעם חתימת הסכם שלום עם הסורים, אוכלוסייה דרוזית זו תימצא בסכנה קיומית מוחשית, ותסבול מנידוי חברתי ודתי. יש לפעול בעוד מועד, כדי לאפשר להם להתארגן כראוי לקראת הסכם שלום צפוי. אישורה של הצעת חוק זו הוא בבחינת עיקרון: מדינה אינה צריכה לכפות את אזרחותה על תושבים הגרים בתוכה, כאשר הם אינם מעונינים בכך. אזרחות ניתנת בעקבות בקשה ולא עקב כפייה. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת הארבע עשרה ומספרה פ/2414. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ג בכסלו התש"ס- 22.11.99 1. בחוק האזרחות, התשי"ב -1952, בסעיף 10 - (1) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) דרוזי תושב רמת הגולן, אשר התאזרח בהתאם להוראות חוק זה, רשאי להצהיר בכתב כי הוא מוותר על אזרחותו."; (2) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא: "(ה1) "על אף האמור בסעיף קטן (ה), ויתור על אזרחות כאמור בסעיף קטן (ב1) אינו טעון הסכמת שר הפנים." הצעות חוקמשרד הפניםאזרחות