הצעת חוק ויתור על שטחים ברוב מיוחס של חברי כנסת

הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (תיקון - ויתור על שטחים ברוב מיוחס), התש”ס-2000 מטרת חוק זה להביא החלטות בדבר וויתור על שטחים שהוכרזו "מוחזקים" או שסופחו בצו, לאישור הכנסת ברוב מיוחס בלבד. מאז ומתמיד היו קיימים ספקות באשר לסמכותה של הממשלה לוותר על שטח שמוחזק או מסופח. ממשלות ישראל בעבר נהגו להביא לאישור הכנסת הסכמים בינלאומיים שנגעו לוויתור על שטחים אולם זאת בשל סיבות פוליטיות או ציבוריות ולא משום שסברו שהכנסת תפקידה לאשרר הסכמים שנחתמו. יחד עם זאת, בעידן בו מתבססת התחושה שבכוונת ממשלת ישראל לעקור ישובים בשטחים שהוחל עליהם המשפט, השיפוט והמנהל הישראלי, יש לוודא שכל וויתור מסוג זה יעשה באשרור ברוב מיוחס של הכנסת ולא באופן בו למהלכי הממשלה אין רוב של שני שליש מחברי הפרלמנט המייצגים, כידוע, את דבר העם. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ד בתמוז התש"ס - 17.7.2000 1. בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, אחרי סעיף 11ב יבוא: 11ג. (א) על אף האמור בכל דין, הממשלה לא תוותר על ריבונותה או על שליטתה בשטח כאמור בסעיף 11ב, או בחלק משטח לרבות ויתור בתנאים שמועד קיומם בעתיד, אלא לאחר שהויתור אושר ברוב מיוחס. (ב) אין לשנות הוראות סעיף זה אלא ברוב מיוחס. (ג) בסעיף זה, "רוב מיוחס" - רוב של 80 חברי הכנסת." הצעות חוקחברי כנסתכנסת ישראל