הצעת חוק ועדת אפוטרופוס לנפגעי השואה

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - ועדת אפוטרופוס לנפגעי השואה), התש”ס-2000 בבתי החולים הפסיכיאטרים במדינת ישראל מאושפזים כמה מאות ניצולי שואה שאין כמעט מי ששם לבו אליהם. הם אינם אזרחים מן השורה במספר מובנים,ובין היתר אין הם משתתפים בבחירות, לאיש לא אכפת מה הם צריכים ולאיש אין כח וסמכות לפעול עבורם. אם קיים איש כזה הרי שהוא אינו פועל עבורם כפי שצריך אפוטרופוס לפעול בדרך כלל. נתון זה התגלה עקב מספר תחקירים שנערכו לגבי ניצולי שואה החיים בבתי חולים פסיכיאטרים במדינת ישראל.התברר כי אף שמנהל בית החולים מעוניין להקל על מצבם הנפשי והפיזי על-ידי הוצאת כספים העומדים לרשות אותם מאושפזים,אין הוא יכול לעשות כך בשל התנגדות האפוטרופוס הכללי. עוד התברר ,כי חלק מניצולי השואה אלה שאין ברשותם כסף זכאים למעשה לקבל תגמול של נכי רדיפות הנאצים ממשרד האוצר ,אלא שאין מי שיגיש תביעה זו בשמם ועבורם. חוסר יכולת זה פותח מעגל בלתי הגיוני של אי אספקת צרכים בסיסיים לאותם ניצולי שואה אשר חלקם לא מתקשרים כלל עם הסביבה ולחלקם אין כל קרוב או מכר התעניין בגורלם. הצעת חוק זו באה לאפשר הקמתו של גוף אפוטרופסי בן שלשה אנשים ,שאחד מהם יהיה מנהל בית החולים שבו מאושפז ניצול השואה (או מי מטעמו) אחד יהיה נציג מרכז אירגוני השואה בישראל, ואחד יהיה נציג עמותת "עמך" העוסקת בטיפולים נפשיים לניצולי השואה. הועדה לא תהיה זכאית לשכר והיא תפעל "פרו בונו" לטובת הציבור הפגוע הזה. הצעת חוק זו אינה מחייבת תוספת תקציב,היא מאפשרת בעיקר שימוש בכספי הניצולים המאושפזים ,במידה שיש לה השלכה לגבי גימלאות של נרדפי הנאצים ,הרי שניצולי שואה אלה כבר נכללו מזמן בתחזיות של משרד האוצר בעת תיקון חוק חוק נכי רדיפות הנאצים שביטל את מועד ההתיישנות להגשת תביעות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 1. בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב - 1962, אחרי סעיף 39 יבוא: 39א. ועדת אפוטרופוסות לנפגעי השואה תהא רשאית לפעול אם ראתה שאין לנפגע השואה אפוטרופוס או אם ראתה שאפוטרופוס מיוחד שהתמנה לנפגע שואה אינו פועל עבורו, ובין היתר: (1) להגיש בשמו תביעה לרשות המוסמכת על פי חוק נכי רדיפות הנאצים; (2) להוציא כספים העומדים לרשותו של נפגע שואה לצורך רווחתו האישית ושיפור מצבו הרפואי; (3) להוציא הוצאות מיוחדות מכספי נפגע השואה אשר לדעתה חיוניות לנפגע השואה ולא יפגעו בהמשך הנאתו של הנפגע מכספיו; לענין סעיף זה - "ועדת אפוטרופסות לנפגע שואה" - ועדה שחבריה מנהל בית חולים לחולי נפש או מי שפועל מטעמו של מנהל בית חולים, ושני נציגי ציבור שאחד מהם נציג מרכז ארגוני השואה, אשר הוכרזה ככזאת על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות; "נפגע שואה" - מי ששוהה דרך קבע ולא פחות משנה בבית החולים מסיבות של פגיעה נפשית קשה עקב אירועי השואה." 2. שר המשפטים אחראי על חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. הצעות חוקניצולי שואהאפוטרופסות