הצעת חוק שירות המדינה - חברות בגוף בוחר

הצעת חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) (תיקון - חברות בגוף בוחר), התשס”א-2000 תיקון זה בחוק שירות המדינה נועד לאפשר לעובד מדינה, שלא נמנה על אחת מארבע הדרגות הבכירות בשירות המדינה, החבר "בגוף בוחר" כלשהו, להשתתף בהליך דמוקרטי של בחירת נבחר ציבור. עובדת היותו של אדם עובד מדינה איננה סיבה מספיקה לשלול ממנו את הזכות להשתתף בהליך דמוקרטי זה. המציאות מלמדת שאין כל טעם למנוע מעובדי מדינה זוטרים השתתפות בבחירות הנערכות "בגוף הבוחר" המורכב ממאות ואלפי חברים. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת הארבע-עשרה על ידי חבר הכנסת בן-צור שמריהו ומספרה פ/2237 . הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חברי הכנסת ענת מאור וזבולון אורלב ומספרה פ/146. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ו בחשון התשס"א - 13.11.2000 1. בחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט - 1959, בסעיף 3א - (1) סעיף קטן (ג) - בטל; (2) בסעיף קטן (ד), אחרי "עובד מדינה" יבוא "באחת מארבע הדרגות הבכירות בשירות המדינה שהן: מנהל כללי, משנה למנהל הכללי, סגן המנהל הכללי וראש אגף". הצעות חוקשירות המדינה