הצעת חוק חובת מעביד לפתוח קרן לעובד

הצעת חוק קרנות פנסיה (חובת המעביד לפתוח קרן לעובדו), התש”ס-2000 הצעת החוק באה לתקן את המצב הנוכחי כאשר למאות אלפי עובדים אין קרן פנסיה ואין זכאות לפנסיה כלשהי. הצעת החוק אינה דורשת כל השקעה תקציבית מהמדינה (היות ובמגזר הציבורי יש לרוב מוחלט של עובדים קרן פנסיה). הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' בשבט התש"ס - 10.1.2000 1. בחוק זה - "הועדה" - ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת; "עובד" - עובד שכיר אשר אינו זכאי לפנסיה מתקציב המדינה או מתקציב הרשות המקומית, שאין לו קרן פנסיה; "קרן פנסיה" - קופת גמל לקיצבה שקבלה רשיון מבטח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 ; "קופת גמל לקיצבה" - קופת גמל שאושרה לפי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 , ושנועדה לתשלום קיצבה. 2. על אף האמור בכל דין או הסכם, חייב המעביד לדאוג לצירופו לקרן פנסיה של עובד המועסק אצלו לפחות שישה חודשים ברציפות. 3. העובר על הוראות סעיף 2, דינו - מאסר שנה וקנס. 4. (א) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור הועדה, רשאי להתקין תקנות לביצוע חוק זה. (ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע כי החוק אינו חל על סוגים מסוימים של עובדים. 5. חוק זה בא להוסיף על הזכויות המוענקות לעובד לפי כל דין או הסכם לא לגרוע מהן. הצעות חוקחובת המעביד