הצעת חוק חובת נאמנות למדינת ישראל כמדינה יהודית

הצעת חוק חובת נאמנות למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית (תיקוני חקיקה), התשס”א-2000 תיקוני החוק המוצעים בזה תכליתם לקבוע נאמנות למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. חשוב לציין שאופייה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית נקבע כבר במספר חוקי יסוד ובהם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ז' בכסלו התשס"א - 4.12.2000 1. בחוק חסינות חברי הכנסת - זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951, בסעיף 1(א), בסופו יבוא: "זולת אם היה בהבעת הדעה או במעשה משום סתירה להצהרת האמונים של חבר הכנסת." 2. בחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 - (1) בסעיף 4(א), בסופו יבוא: "וכן הצהרה בכתב ובמפורש על מחויבותה למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית."; (2) בסעיף 8, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) לא תירשם מפלגה, אלא אם אחת ממטרותיה המוצהרות בטופס הבקשה לרישום מפלגה תהיה מחויבות למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית." 3. בחוק האזרחות, התשי"ב-1952 - (1) בסעיף 5 - (א) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (6) יבוא: "(7) הצהיר במפורש ובכתב על נאמנותו ומחויבותו למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית."; (ב) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא: "כמדינה יהודית ודמוקרטית."; (2) בסעיף 9(א), בפסקה (4), אחרי "מדינת ישראל ויעדיה" יבוא "כמדינה יהודית ודמוקרטית"; (3) בסעיף 11(ב) בסופו יבוא: "כמדינה יהודית ודמוקרטית". 4. בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, בסעיף 34, אחרי "למדינת ישראל" יבוא "כמדינה יהודית ודמוקרטית." הצעות חוקנאמנותיהדות