הצעת חוק חובת פרסום עדכון על התפתחויות מאוחרות בתקשורת (לשון הרע)

הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - חובת פרסום עדכון), התש”ס-2000 בחוק איסור לשון הרע אין כל הוראה, המטילה על כלי תקשורת אשר פרסם לשון הרע חובה לעדכן את המידע שפורסם בהתפתחויות מאוחרות. אמנם, חובה כזו קבועה בתקנון האתיקה המקצועית של העיתונות, אולם קיים פער בין האתיקה לבין הפרקטיקה. הצעת חוק זו מוסיפה את חובת העדכון במקרים בהם מבקש זאת הנפגע ובכך עושה לשמירה על ערך נעלה - כבודו של הנפגע, ככל שניתן. "מחדלי אי העדכון" על ידי אמצעי התקשורת גורמים עוול ונזק, לעיתים בלתי הפיך, לנפגע, על ידי הכתמת שמו הטוב. הטעם בהצעת חוק זו נעוץ, בין היתר, בשחיקת האתיקה המקצועית, בחולשתה, בחוסר יכולתה להבטיח התנהגות ראוייה אם משום שאינה ברורה או מוסכמת, אם משום שאין לה מנגנון יעיל של אכיפה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ד בתמוז התש"ס - 17.7.2000 1. בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, אחרי סעיף 25 יבוא: 25א. (א) פורסם באמצעי תקשורת דבר חשד, הגשת כתב אישום או הרשעת אדם, והוסר החשד או לא הוגש כתב האישום או בוטל או זוכה הנאשם בדין או נתקבל ערעורו של מורשע, לפי הענין (להלן - עדכון), ודרש האדם מאמצעי התקשורת לפרסם את העדכון - יפרסם אמצעי התקשורת את העדכון תוך זמן סביר מקבלת הדרישה, ובלבד שהדרישה היתה חתומה בידי הנפגע, שאין בעדכון משום לשון הרע או תוכן בלתי חוקי אחר, ואורכו לא חרג מתחום הסביר בנסיבות. (ב) עדכון יפורסם בכותרת מתאימה, במקום, במידה, בהבלטה ובדרך שבה פורסמה הידיעה שעודכנה. (ג) אי פרסום כאמור בסעיפים קטנים (א) ו- (ב) תהא עוולה אזרחית ותחולנה לגביו הוראות סעיפים 7, 9(א)(2), 10, 11, 23 ו- 25, בשינויים המחוייבים." הצעות חוקפרסוםלשון הרע / הוצאת דיבה