הצעת חוק חובת ציון שטח הרצפה בדירה

הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - ציון שטח הרצפה), התש”ס-2000 אחד השיקולים המרכזיים ברכישת דירה הינו שטחה אולם דווקא נתון חשוב זה מוצג לעיתים קרובות בפני הקונה בדרך מטעה. לצורך קידום מכירות מציינים המוכרים בפרסומים את שטח הדירה כששטח זה כולל גם את חלקה של הדירה ברכוש המשותף והקונה אינו מקבל מידע אמיתי בדבר שטח הדירה אותה הוא רוכש. בסעיף 1 של המפרט המצורף לחוזה המכר מופיע נתון שטח הדירה לפי תוכנית מצורפת. התוכנית צריכה להימסר בנוסף לציון נפרד של שטח רצפת הדירה ולא במקומה. מוצע בזאת לחייב את המוכר בחובת גילוי נאות של שטח הדירה נטו על ידי ציון נתון זה במפרט הטכני המצורף לחוזה המכר. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' באדר ב' התש"ס - 13.3.2000 1. בחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, בסעיף 3, בסופו יבוא: "(ה) המוכר יציין במפרט את שטח הרצפה של הדירה; שטח הרצפה של הדירה לא יכלול חלקים ברכוש המשותף, שטחי מחסן, חדרי בטחון או כל שטח אחר שאיננו שטח המחובר לדירה." הצעות חוקרצפה