הצעת חוק חושפי שחיתויות

הצעת חוק חושפי שחיתויות (תיקוני חקיקה), התש"ס-1999 עובדים רבים שחשפו שחיתויות במקומות עבודתם, מפוטרים או שקידומם נעצר. מצב זה בו האדם הישר, שאינו מוכן לתת יד לשחיתות, נרדף על-ידי המעסיק חייב להפסק. על המדינה לעודד נורמה של יושר, זאת על-ידי מתן הגנה נאותה ותמריץ לחושפי השחיתויות במקומות עבודה, והטלת סנקציה על מעביד הפוגע במעמדו או מרע את תנאיו של עובדים אלה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת ה-13 , והכנסת ה-14 סבה פ/567. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ט בחשון התש"ס - 8.11.99 1. בחוק העונשין, התשל"ז-1977 , בסעיף 280, אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) פועל נגד עובד ציבור אשר חשף שחיתות, מעכב את קידומו, פוגע במעמדו או מרע את תנאיו." 2. בחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963 , בסעיף 12 אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) שיעורם של פיצויי הפיטורין של עובד ציבור כמשמעותו בחוק העונשין, התשל"ז-1977, אשר פוטר בשל חשיפת שחיתות - יהיו פי שניים וחצי מפיצויים המגיעים לו על-פי סעיף קטן (א)." הצעות חוקחשיפת שחיתות במקום העבודה