הצעת חוק חקירת חשודים בעבירות ביטחון והרשעתם

הצעת חוק חקירת חשודים בעבירות ביטחון והרשעתם (תיקוני חקיקה), התש"ס-1999 פסיקת בג"צ אשר ניתנה לאחרונה (בג"צ 5100/94 הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ואח' נ' ממשלת ישראל ואח') ואשר אסרה את השימוש בעינויים בחקירות השב"כ, מעלה את החשש כי שרותי הביטחון יתקלו בקשיים בבואם לחקור ולהרשיע טרוריסטים אשר עוסקים הפעילות חבלנית. מטרת הצעת החוק להביא למיצוי הדין עם אותם טרוריסטים ולהקל על חוקריהם בגילוי ומניעת פעילות עוינת, גם במסגרת המגבלות שקבע בג"צ, וזאת באמצעות סטיה מדיני הראיות המקובלים. סעיף 1 להצעת החוק: לסעיף 11א המוצע: מוצע לקבוע כי תשלל זכות השתיקה של חשוד או נאשם לגבי עובדות העשויות להפלילו בעבירה לפי הפקודה למניעת טרור, וכי תתאפשר הצגת כל ראיה שנגבתה מאדם במהלך חקירתו, גם אם יש בה כדי להפלילו. הוראה דומה היתה קבועה בתקנות ההגנה (כספים), 1941, אך היא בוטלה בחוק הפיקוח על המטבע (ראה דנ"פ 3898/90 זילברברג נ' מ"י) . דא עקא, כאשר מדובר בחוק שמטרתו אינה פיסקאלית, אלא שמירה על ביטחון המדינה וחיי תושביה, ולאור החשיבות העצומה שבגילוי מעשי העבירה, ראוי לסטות מכללי החסיון מפני הפללה עצמית ולחרוג מהעקרון המאפשר לחשוד או לנאשם לאצור בקרבו מידע העלול להפלילו. לסעיף 11ב המוצע: מוצע לקבוע כי בדיקת פוליגרף, אשר אמינותה שבה והוכחה בשנים האחרונות, תוכל לשמש כתוספת ראיתית מקום בו נדרשת תוספת זו לשם הרשעת הנאשם (למשל בהרשעה לפי עדות עד מדינה או שותף) ותהי קבילה לשם כך. לסעיף 11ג המוצע: לפי הכלל שהתפתח בפסיקה, כאשר באים להרשיע נאשם לפי הודייה שנתן מחוץ לכתלי בית המשפט, נדרשת התביעה להביא "דבר מה נוסף" לחיזוק ראיותיה (ראה למשל (ע"פ 1242/97). מוצע לקבוע כי הודיית חוץ העומדת בתנאי סעיף 21 לפקודת הראיות, דהיינו הינה חופשית ומרצון. תספיק להרשעתו של נאשם בפעילות טרור לפי הפקודה גם בהעדר "דבר מה נוסף". סעיף 2 להצעת החוק : פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) קובעת הוראות בנושאי חקירת עדים על ידי משטרה או קצין מורשה אחר. מכוח פקודה זו הוסמכו חוקרי השב"כ על ידי שר המשפטים לחקור אנשים החשודים בפעילות עוינת. הפקודה בנוסחה הנוכחי מקנה לנחקר את הזכות שלא לענות לשאלות "שהתשובות עליהן יהיה בהן כדי להעמידו בסכנת אשמה פלילית" (סעיף 2(2) לפקודה). מוצע לשלוש זכות זו מנחקרים בגין עבירות ביטחון. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ח' בחשון התש"ס- 18.10.99 1. בפקודת מניעת טרור, התש"ח-1948 אחרי סעיף 11 יבוא: 11א. על אף האמור בסעיף 74 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן - פקודת הראיות, חייב אדם לענות על כל שאלה ולמסור כל ראיה הנדרשת ממנו בקשר לעבירה לפי פקודה זו, אף אם יש בהן כדי להפלילו. 11ב. בדיקת פוליגרף תהווה סיוע או חיזוק קבילים לראיות התביעה מקום בו נדרש סיוע או חיזוק לשם הרשעת נאשם בעבירה לפי פקודה זו. 11ג. הודיית חוץ של נאשם אשר נתקבלה בהתאם להוראות סעיף 12 לפקודת הראיות, תהווה ראיה מספיקה לשם הרשעתו של נאשם בעבירה לפי פקודה זו." 2. בפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) , בסעיף 2, בסופו יבוא: "(3) אדם הנחקר בקשר לעבירת ביטחון כמשמעותה בסעיף 35 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 , יהיה חייב להשיב נכונה על כל השאלות שיציג לו בשעת החקירה אותו קצין משטרה או קצין מורשה אחר כנ"ל." הצעות חוקחשוד