הצעת חוק טיפול רפואי בבתי חולים מרוחקים

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - אישור מוקדם), התש”ס-2000 הצעת חוק זו באה למנוע מצב שבו קופות החולים משיקולים כספיים כלכליים, שולחות אזרחים לקבלת טיפול רפואי בבתי חולים מרוחקים, בה בשעה שקיים בבית חולים בקרבת מקום מגוריהם. מדובר בעיקר באזרחים הנזקקים לטיפולים שוטפים כגון: מחלות אונקולוגיות וכרוניות ונשלחים לטיפולים במקומות מרוחקים ממקום מגוריהם. העובדה שאין למשרד הבריאות סמכות להתערב בשיקולים כגון אלה, וקופות החולים מחויבות רק לידע את משרד הבריאות לגבי הסדריהם עם נותני השירות, אינה מאפשרת למשרד הבריאות כמי שמופקד על בריאות הציבור ורווחתו לפקח על טיב הטיפול והשירות הניתנים. על כן מוצע לחייב את קופות החולים לקבל אישור מוקדם משר הבריאות ולא להסתפק ביידוע. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 , בסעיף 23, בסעיף קטן (ב), במקום "לידיעת שר הבריאות" יבוא "לאישור מוקדם של שר הבריאות". הצעות חוקרפואהבית חולים