הצעת חוק יום חינוך מוגבר

הצעת חוק מוסדות זכאים (יום חינוך מוגבר), התשס”א-2000 מערכת החינוך בישראל כיום נותנות מענה חלקי בלבד לצורכי התלמידים בתקופה זו. יום הלימודים הקצר אינו מאפשר להקנות לתלמידים את הידע הנדרש במציאות כיום, וממילא פוגע במוכנותם להתמודדות עם אתגרים ומשימות. אנו עדים לכך שמספר רב של מוסדות פועלים כיום להארכת יום הלימודים, כאשר מחוסר תקציב נעשה הדבר על כתפי ההורים. מצב זה גורם למצוקה קשה בקרב שכבות רחבות, שכן הנטל הכלכלי שיוצר מצב זה הוא עצום ומשפחות רבות כורעות לעיתים תחת הנטל. על כן מוצע כי המדינה, בהכירה בחשיבותם של המוסדות הללו ובתרומתם לכלל החברה הישראלית, תסייע להורים המעונינים בכך בהשלמת הסכום הנדרש כדי להחזיק את ילדם במוסדות אלו. יודגש כי גם לאור החוק, עדיין עיקר הנטל הכלכלי ייפול על ההורים והסיוע שינתן על ידי המדינה יש בו רק להקל במידת מה על ההורים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"א בכסלו התשס"א - 18.12.2000 חוק זה מטרתו לאפשר למוסדות חינוך המפעילים יום חינוך ארוך לקיים רמת הוראה נאותה. בחוק זה - "דמי השתתפות" - התשלום השנתי המרבי בו יחוייבו הורים עבור ילדם שהוא תלמיד במוסד זכאי, כמפורט בסעיף 4; "מוסד זכאי" - מוסד חינוך המקיים יום לימודים בן תשע שעות לפחות ואשר קיבל אישור כאמור בסעיף 9; "מוסד חינוך" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949; "השר" - שר החינוך. 3. מוסד זכאי לא יגבה מהורה סכום העולה על דמי ההשתתפות. 4. (א) דמי השתתפות לא יעלו על - (1) 4,000 שקלים חדשים עבור הילד הראשון; (2) 3,500 שקלים חדשים עבור הילד השני; (3) 3,000 שקלים חדשים עבור הילד השלישי; (4) 2,500 שקלים חדשים עבור הילד הרביעי; (5) עבור כל ילד נוסף מעבר לאמור יופחתו דמי ההשתתפות ב-500 שקלים חדשים נוספים. (ב) ועדת החינוך והתרבות של הכנסת רשאית לעדכן את גובה דמי ההשתתפות מעת לעת; עדכון דמי ההשתתפות יפורסם ברשומות. 5. (א) מדינת ישראל תסייע במימון מוסד זכאי בסכום הוצאותיו אשר נגרמו כתוצאה מהליך הגביה. (ב) גובה הסיוע האמור בסעיף קטן (א) יקבע בהתאם למספר התלמידים הלומדים במוסד הזכאי ביום הראשון לתחילת הלימודים. 6. השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לקבוע הנחה נוספת, מעבר לאמור בסעיף 4(א), לגבי תלמיד במוסד זכאי, אשר הוריו מתקשים לעמוד בתשלום דמי ההשתתפות; השר יקבע מבחנים וכללים למתן ההנחה כאמור. 7. השר יקים צוות, שתפקידו לאשר את היותו של מוסד זכאי, ואשר ינהל רישום של המוסדות הזכאים. 8. תחילתו של חוק זה בראשית שנת הלימודים המתחילה לאחר פרסומו. הצעות חוקדיני חינוך