הצעת חוק יורש שאינו על פי דין

הצעת חוק הירושה (תיקון - יורש שאינו על פי דין), התש”ס-2000 מרבית ההתנגדויות לקיום צוואות מושתתות על טענות בדבר השפעה בלתי הוגנת של הזוכה על המצווה; מטרת הצעת חוק זו היא לנסות להתגבר על בעיית נישולם של קרובי משפחה, למול "ציידי ירושות" שזוכים בעזבון. מוצע לקבוע כי כאשר זוכה על פי צוואה, שאינו יורש על פי דין של כותב הצוואה, מגיש בקשה לצו קיום, תועבר בקשתו לבית המשפט, ונטל ההוכחה לתקפה של הצוואה, יוטל עליו. במצב כזה, כאשר יורשים על פי דין מתנגדים למתן צו הקיום, וטוענים להשפעה בלתי הוגנת של הזוכה על המצווה, יוטל הנטל להזים את הטענה, על הזוכה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ג בסיון התש"ס - 26.6.2000 1. בחוק הירושה, התשכ"ח-1965 בסעיף 67א(א) - (1) בסופו יבוא: "(9) הבקשה לצו קיום הוגשה על ידי נוחל על פי צוואה, שאינו יורש על פי דין, או שלו היה יורש על פי דין - לא היה זכאי לרשת את המוריש, משום שישנם יורשים על פי דין הקודמים לו."; (2) אחריו יבוא: "(א1) בדיון בבקשה לפי סעיף קטן (א)(9), יהיה נטל ההוכחה לגבי תוקף הצוואה, על המבקש את קיומה. הצעות חוקירושהירושה על פי דין