הצעת חוק ייצוג הולם לעולים חדשים

הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, (תיקון ייצוג הולם לאוכלוסיית העולים), התש”ס-2000 ציבור העולים בישראל מהווה חלק גודל מן האוכלוסייה. העליה של שנות ה-90 תרמה תרומה אדירה לפיתוחה של המדינה וצמיחתה בכל הענפים. אך בכל זאת קיימת אפליה במינויים של העולים לתפקידי מפתח בגופים ציבוריים שונים, ביניהם הגופים הקשורים לגנים הלאומיים ושמורות הטבע. הצעת החוק באה לתקן עוול זה הנגרם להם ולהבטיח את ייצוגם ההולם במוסדות אלה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ד באייר התש"ס - 29.5.2000 1. בחוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) במינוי חברי המועצה יינתן ביטוי הולם לייצוגה של אוכלוסיית העולים." 2. בסעיף 13 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) במינוי חברי המליאה יינתן ביטוי הולם לייצוגה של אוכלוסיית העולים." הצעות חוקייצוגעולים חדשים