הצעת חוק כניסה ללא רשות למקום פולחן או קבורה

הצעת חוק העונשין (תיקון - כניסה ללא רשות למקום פולחן או קבורה), התש”ס-2000 במצב החוק הקיים הנכנס שלא ברשות למקום פולחן או קבורה או למקום שיוחד לצרכי לוויית המת או לשמירת עצמותיו בכוונה לפגוע ברגשותיו של אדם או לבזות דתו או כשהוא יודע שהדבר עשוי לפגוע ברגשותיו של אדם או לבזות דתו - יואשם בעוון, בעוד מי שנכנס ברשות למקום פולחן או קבורה לא יואשם בעוון אף שהודרך על ידי הכוונה האמורה או ידע כי עלול הוא לפגוע בזולתו כאמור. הצעה זו מטרתה להשוות דינם של הנכנסים ברשות לאלה של הנכנסים שלא ברשות למקומות אלה כשכוונה פסולה בליבם, ובגינה יש להעניש את אותם עבריינים. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת ה-14 ומספרה פ/191. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ה בטבת התש"ס - 3.1.2000 1. בחוק העונשין, התשל"ז-1977 , בסעיף 172 המלים "שלא ברשות" - יימחקו. הצעות חוקקבורה