הצעת חוק מגבלות על מועצה מקומית ממונה ראשונה

הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מועצה ממונה ראשונה), התשס”א-2000 מטרת הצעת התיקון להחיל שתי מגבלות על מועצות מקומיות ממונות ראשונות: החוק הקיים אינו מחייב שחברי המועצה הממונה יהיו תושבי תחום המועצה. הצעת התיקון באה לקבוע כי לפחות מחצית מחברי המועצה יהיו בני המקום. זאת, ברוח החוק המקורי המיועד שנועד להכשיר הנהגה מקומית ראויה. לפי החוק הקיים, אין מגבלה על משך כהונתה של המועצה הממונה, מלבד במועצות האזוריות, שם יש מגבלה של 5 שנים. מטרת התיקון להגביל את כהונת המועצה הממונה הראשונה עד ל-5 שנים, בכלל הרשויות המקומיות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ב בחשון התשס"א - 20.11.2000 1. בפקודת המועצות המקומיות, אחרי סעיף 2 יבוא: "הרכב מועצה מקומית ממונה ראשונה 2(1). נתכוננה מועצה מקומית, ומונתה לה מועצה ראשונה - יהיו לפחות מחצית מחבריה, במשך כל תקופת כהונתה, תושבי תחום המועצה, הכשירים להיבחר לחברי מועצה." 2. בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 בסעיף 3, הסיפה המתחילה במילים "ובמקרים מיוחדים" - תימחק. הצעות חוקמועצות מקומיות