הצעת חוק מוסד ביאליק

הצעת חוק מוסד ביאליק, התש”ס-2000 "מוסד ביאליק" הוא הוצאת ספרים לאומית, בעלת אופי ממלכתי, ואחד ממפעלי התרבות העיקריים שפועלים מאז פטירתו של המשורר ח.נ. ביאליק ולאורך חיי המדינה. זהו מוסד שאינו פועל למטרות רווח, והוא מבצע מטלות לאומיות תרבותיות כגון: תרגום יצירות המופת המדעיות והספרותיות של תרבות העולם, הוצאת מיטב כתבי הסופרים העבריים והיהודיים לדורותיהם, קידום מדעי היהדות והקניית ידע מקיף בתולדות ישראל ותרבותו לקורא המשכיל והעמדת מפעלים אנציקלופדיים. המוסד נוסד על ידי ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית. עד לתקופה האחרונה הוא מומן על ידי ההסתדרות הציונית, בתוספת תמיכה מצומצמת של משרד החינוך והתרבות ושל מספר קרנות ומענקים פרטיים. בשנים האחרונות צמצמה ההסתדרות הציונית, כמעט לחלוטין, את אחריותה הכספית למוסד. עם הצמצום הדרסטי של תמיכת ההסתדרות הציונית נכנס המוסד לסחרור כלכלי, המצריך קיצוצים ואלתורים. מטרת הצעת החוק היא לסייע ל"מוסד ביאליק" להמשיך ולהתקיים, תוך הכרה בזהותו הממלכתית של המוסד ובאחריות המדינה לקיומה של הוצאת הספרים החשובה הזו. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 חוק זה נועד לבטא הכרה בזהות הממלכתית של "מוסד ביאליק" ובאחריות המדינה לקיומו. בחוק זה- "המוסד" - מוסד ביאליק מיסודה של ההסתדרות הציונית העולמית. מטרות המוסד הן - (1) פעילות במדינת ישראל ומחוצה לה לעידוד היצירה העברית המקורית בתחום הספרות והמדע; (2) טיפוח מדעי היהדות וחקר הלשון העברית; (3) תרגום לעברית של אוצרות הרוח של עם ישראל; (4) כינוסה של ספרות הדורות של העם היהודי, ברוח חזונו של ח"נ ביאליק; (5) תרגום לעברית של ספרי מופת מספרות העמים. 4. (א) למוסד ימונה חבר נאמנים, אשר מספר חבריו לא יעלה על עשרים וחמישה; חבריו יבחרו מבין המלומדים במדעי הרוח והחברה ומבין אנשי הרוח שאינם אנשי אקדמיה; חבר הנאמנים יחליט על הספרים שיצאו לאור. (ב) למוסד ימונה דירקטוריון שיעמוד בראשו; הדירקטוריון יהיה מורכב מדירקטורים במספר לא זוגי, אשר מספרם לא יפחת משלושה, וישבו בו נציגים של חבר הנאמנים. (ג) כל המינויים ייעשו על ידי שר המדע, התרבות והספורט, בהתייעצות עם יושב-ראש ההנהלה הציונית ועם כל אדם אחר, כפי שהשר ימצא לנכון. 5. בתקנון המוסד יהיו, בין השאר, הוראות בדבר פעולות המוסד, תהליכי מינוי חברי חבר הנאמנים וחברי הדירקטוריון, תקופת כהונתם, החברות בהם, תקופתה והפסקתה, סמכויות חבר הנאמנים והדירקטוריון, סדרי עבודתם ובכלל זה הוראות בדבר מניין חוקי, דרכי קביעת התקציב והבאת שינויים ותיקונים בתקנון. 6. בתחום סמכויותיו לפי חוק זה ולפי התקנון יהיה המוסד בן-חורין לכלכל את ענייניו ככל שיקבע על ידי חבר הנאמנים והדירקטוריון. 7. המוסד הוא תאגיד כשר לכל התחייבות וזכות ופעולה משפטית. 8. (א) התקן לעובדי המוסד ותפקודם יהיו כשל עובדי המדינה, בשינויים ובתיאומים שיקבע שר התרבות, המדע והספורט, על פי המלצת הדירקטוריון ולאחר התייעצות עם שר האוצר. (ב) השכר, הגמלאות ותנאי העבודה האחרים של עובדי המוסד יהיו כשל עובדי המדינה, ובלבד ששר התרבות, המדע והספורט רשאי, על פי המלצת הדירקטוריון ולאחר התייעצות עם שר האוצר, לקבוע שינויים ותיאומים שייראו לו דרושים להתאמת ההוראות החלות על עובדי המדינה למבנה המוסד. (ג) . אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מסמכות המוסד לחתום על חוזים מיוחדים עם עובדים המועסקים בתפקידים זמניים. 9. קיום הדירקטוריון או חבר הנאמנים, סמכויותיהם ותוקף פעולותיהם, לא יפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בהם, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו. 10. לענין פקודת מס הכנסה ייחשב המוסד כבעל אופי ציבורי לענייני תרבות וכל עסקה של המוסד וכל נכסיו יהיו פטורים מכל אגרה, ארנונה או תשלום חובה אחר המשתלמים למדינה, או למוסד ממוסדותיה. 11. שר התרבות, המדע והספורט ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו. הצעות חוקהנצחה