הצעת חוק מועמדים לכנסת שתומכים בארגוני טרור

הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון - מניעת השתתפות רשימת מועמדים התומכים בארגוני טרור) החלפת סעיף 7א והוספת סעיף 7ב 1. בחוק יסוד: הכנסת (להלן-החוק העיקרי), במקום סעיף 7א יבוא: "מניעת השתתפות רשימת מועמדים או מועמד 7א. רשימת מועמדים או מועמד לא ישתתפו בבחירות לכנסת אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה, או במעשי המועמד בחמש השנים שקדמו להגשת הרשימה, במפורש או במשתמע, אחד מאלה: (1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי; (2) שלילת האופי הדמוקרטי של המדינה; (3) הסתה לגזענות; (4) תמיכה בארגוני טרור והזדהות עם מדינות אויב כנגד מדינת ישראל. הצהרה מוקדמת 7ב. כל מועמד יחתום על הצהרה מוקדמת, כתנאי לאישור מועמדותו על ידי ועדת הבחירות, בנוסח הבא: "אני הח"מ מתחייב/ת בזאת לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולא לפעול בניגוד למטרות האסורות בסעיף 7א"." דברי - הסבר על רקע גילויי ההקצנה של חלק מההנהגה הפוליטית בקרב ערביי ישראל ובכללם חברי כנסת התומכים בארגוני טרור, מתבטאים, מסיתים וממרידים כנגד מדינת ישראל וכנגד היהודים ומהווים בסיס להקצנה והתלקחות אלימה בשטח. מוצע בזאת למנוע מרשימת מועמדים או מועמד להשתתף בבחירות לכנסת אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה, או במעשי המועמד בחמש השנים שקדמו להגשת הרשימה, במפורש או במשתמע תמיכה בארגוני טרור והזדהות עם מדינות אויב. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום א' בחשון התשס"א - 30.10.2000הצעות חוקטרורכנסת ישראל