הצעת חוק מועצה מייעצת לקידום הספורט

הצעת חוק הספורט (תיקון - מינוי מועצה מייעצת), התש”ס-2000 אין זה סוד כי רמת הספורט בישראל נופלת בהרבה ממדינות מפותחות אחרות. דוגמתן של דנמרק, הולנד ובלגיה- מדינות שמספר תושביהן לא עולה על זה של ישראל - חייבות לעמוד מול עינינו כהוכחה לכך שלא רק יש מה לשפר, אלא אף ניתן לעשות זאת. הרפורמה הכוללת, אותה חייב לעבור הספורט הישראלי, לא יכולה להתבצע באופן מיידי, אלא בהדרגתיות והתמדה. מן הראוי לשתף בתהליך זה את כל הגורמים הנוגעים בדבר והצעד הראשון שצריך להתבצע הוא הקמתו של גוף מתאם בין הגורמים הללו. הצעת חוק זו באה לכונן מועצה מייעצת לשר האחראי על יישום חוק הספורט, דהיינו שר המדע התרבות והספורט, אשר עתידה ליזום מהלכי רפורמה לקידום הספורט הישראלי. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"א בתמוז התש"ס - 24.7.2000 1. בחוק הספורט, התשמ"ח - 1988, אחרי סעיף 1 יבוא: 1א. (א) השר ימנה מועצה מייעצת לקידום הספורט בישראל (להלן - המועצה). (ב) המועצה תפעל לשם קידום וטיפוח הספורט הישראלי תוך תיאום בין המוסדות הממלכתיים והגופים הציבוריים השונים. 1ב. אלה תפקידי המועצה: (1) לייעץ לשר בכל נושא הנוגע למדיניות בתחום הספורט, ליישום רפורמות בספורט ובכל הנוגע לביצוע חוק זה; (2) לייעץ לשר לענין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, העוסקים בתחום הספורט,כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985 , לשם קידום המטרות המפורטות להלן: (א) פיתוח הספורט התחרותי ועידוד ספורט ההמונים בישראל; (ב) הגדלת מספר מתקני הספורט ואתרי הנופש הפעיל בישראל וכן שיפור איכותם של המתקנים והאתרים הקיימים; (ג) הגברת המודעות לתרבות הגוף ופעילות גופנית בקרב הציבור הישראלי; (ד) טיפוח הספורט המקצועי האולימפי בישראל תוך שינוי תפיסה מדינית וציבורית בנוגע לספורט ההישגי, הגדלת מימון ממלכתי, ציבורי ופרטי והעלאת הרמה המקצועית של כוח האדם העוסק בתחום האימון, הניהול, השיפוט, הרפואה והעיתונאות הספורטיביים; פיתוח תחומי המדע הנוגעים בספורט, תרבות גופנית וחינוך גופני תוך העלאת הרמה של המדע הספורטיבי בישראל; (א) המועצה תהיה בת 21 חברים שימנה השר. (ב) ואלה חברי המועצה: (1) שני נציגי משרד המדע, התרבות והספורט; (2) שני נציגי משרד החינוך; (3) שני נציגי משרד הבריאות; (4) שני נציגי משרד האוצר; (5) נציג החברה למתנ"סים; (6) נציג הסוכנות היהודית; (7) נציג מועצת ההימורים בספורט; (8) ארבעה מומחים בתחום הספורט, העוסקים בחינוך והכשרה גופנית; (9) שלושה ספורטאים, שעוסקים או עסקו בעבר באופן פעיל בספורט המקצועי בישראל; (10) שני משפטנים, ובלבד שאחד מהם יהא שופט בדימוס; (11) נציג מועצת העיתונאים. (ג) השר ימנה את יושב ראש המועצה מבין חבריה, ובלבד שלא יהיה עובד המדינה. (ד) הודעה על מינוי חברי המועצה ויושב ראשה וכן על כל שינוי שיחול בהרכבה תפורסם ברשומות. (ה) לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה, אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה. חברי המועצה יתמנו לתקופה של ארבע שנים. חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה: (א) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר; (ב) חדל להתקיים בו התנאי שבסעיף 1ג(ב); (ג) הורשע בעבירה כאמור בסעיף 1ג(ה). 1ו. השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה: (א) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו; (ב) נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש הישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת. 1ז. לא יכהן חבר במועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי או תפקיד אחר. 1ח. (א) המועצה תקבע את סדרי עבודתה, ובלבד שתתכנס אחת לחודשיים לפחות. (ב) המועצה תקבע את סדרי עבודת הועדות שמינתה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה." הצעות חוקדיני ספורט