הצעת חוק מימון בחירות ברשות מקומית

הצעת חוק קבלת מימון בחירות ברשות המקומית (הוראת שעה), התש”ס-2000 מספר רשימות לא הגישו בקשות מימון למימון הבחירות ברשויות המקומיות שנערכו בחודש נובמבר 1998 בהתאם למועד הקבוע בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993, (להלן: "חוק המימון"), עקב טעות שנפלה בטופס "בקשה למימון הודעה והצהרה של רשימה חדשה" שהוציא משרד הפנים. בטופס צויין בטעות כי ניתן להגיש את הבקשה למימון עד ליום 20.10.99 במקום עד ליום 20.10.98. לפיכך הוארכה התקופה להגשת בקשות למימון הבחירות בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות והוראת שעה) התשנ"ט -1999. (להלן: "הוראת שעה"). עם זאת, בהוראת השעה נקבע תנאי לקבלת המימון שלא הופיע בחוק המימון ובכך הביא לאפליה בין רשימות שהגישו את הבקשות למימון במועד לפי חוק מימון בחירות לבין רשימות שהגישו את הבקשות למימון במועד לפי הוראת השעה. חוק זה בא על מנת להסיר אפליה זו. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ז' בתמוז התש"ס - 10.7.2000 1. בחוק זה- "הוראת השעה" - חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות והוראת שעה), התשנ"ט-1999; "חוק הבחירות"- חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965; "חוק המימון" - חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993. 2. רשימת מועמדים שהוגשה מטעם סיעת אם, סיעה או קבוצת בוחרים לפי הוראות סעיף 35(א) לחוק הבחירות, הזכאית למימון לפי סעיף 7 לחוק המימון, והגישה לשר הפנים בקשה לקבלת מימון בתקופה הקובעת על פי הוראת השעה, תהא זכאית למימון בהתאם להוראות חוק המימון, על אף שלא נמסרה עליה הודעה במועד לפי סעיפים 11, 12או 26 לחוק המימון. 3. מסכום המימון שתהא זכאית רשימת מועמדים לקבל על פי חוק זה יקוזז כל סכום שקיבלה על פי חוק המימון או הוראת השעה. 4. הוראות חוק המימון יחולו לענין חוק זה, ככל שלא שונו בחוק זה. 5. חוק זה יעמוד בתוקפו 45 ימים מיום פרסומו. הצעות חוקרשויות מקומיותבחירות לרשות מקומיתבחירותמימון