הצעת חוק מינוי נגיד בנק ישראל ע"י הממשלה

הצעת חוק בנק ישראל (תיקון - מינוי נגיד לבנק), התש”ס-2000 היות ומדיניות כלכלית הנה פועל יוצא וישיר של השקפת עולם פוליטית, הרי שמן הראוי להעניק לממשלה סוברניות מלאה בקביעת המדיניות הכלכלית בכללותה, הן הפיסקאלית והן המוניטרית. המצב הנוכחי לפיו קיימים שני מוקדי כוח כלכליים אינו מצב בריא ודמוקרטי, ובפרט לאור העובדה שהם אינם פועלים תמיד בהרמוניה ומתוך אחדות מטרה. על כן, מוצע בחוק זה שהנגיד יתמנה ע"י הממשלה ועל פי המלצת שר האוצר והוא יבצע את מדיניותה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ד בשבט התש"ס - 31.1.2000 תיקון סעיף 8 1. בחוק בנק ישראל התשי"ד-1954, (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 8, במקום הסיפה המתחילה במילים " נשיא המדינה" יבוא: "הממשלה על פי המלצת שר האוצר." תיקון סעיף 9 2. בסעיף 9(ב) לחוק העיקרי, בסופו יבוא: "ויבצע את החלטותיה במסגרת מדיניותה הכלכלית. הצעות חוקבנק ישראלהממשלהבנק