הצעת חוק מינוי עורך דין לעולים חדשים

הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון - מינוי עורך דין דובר שפת העולה), התש”ס-2000 הצעת חוק זו באה לתת מענה לעולים בשנותיהם הראשונות בישראל, כאשר מתעוררות סוגיות ובעיות משפטיות רבות. נכון להיום, הלשכה לסיוע המשפטי אינה מחוייבת מכוח החוק הקיים למנות עורך-דין הדובר את שפתו של העולה. לכן, יש צורך לחזק בחקיקה הראשית את עקרון הייצוג המשפטי ההולם באמצעות מתן אפשרות של ייצוג על-ידי עורך דין שיהיה דובר את שפתו של העולה הזכאי לסיוע המשפטי או שפה אחרת המובנת על-ידו. הצעת חוק דומה של חבר הכנסת יולי-יואל אדלשטיין הונחה על שלחן הכנסת החמש-עשרה ומספרה פ/1819. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ד בתמוז התש"ס - 17.7.2000 1. בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, אחרי סעיף 6ב יבוא: 6ג. (א) בסעיף זה - "עולה" - אזרח ישראלי, שעלה לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950, עד 3 שנים מיום עלייתו, ובקשתו לקבלת השירות המשפטי אושרה על-ידי ראש הלשכה. (ב) עולה רשאי לפנות לראש הלשכה בכתב, לצורך מינוי עורך דין אשר יהא דובר את שפתו של העולה או שפה אחרת המובנת על-ידו. (ג) ראש הלשכה ייעתר, במידת האפשר, לפנייתו של העולה כאמור בסעיף קטן (ב)." הצעות חוקעולים חדשיםעורך דין