הצעת חוק מיסים על רכב לעולים חדשים

הצעת חוק רכב עולים (ביטול פטור ממיסים עקיפים), התש”ס-1999 הפטור שניתן ממיסים לעולים חדשים על רכישת מכוניות הביא לשתי תוצאות שליליות. האחת - הפלייתם של תושבי הארץ לרעה ביחס לעולים החדשים, אשר גרמה וגורמת לרגשות קיפוח מוצדקים מצד אלה שאין ידם משגת לרכוש מכונית בהעדר פטור ממיסים, והשניה - תופעה של רכישת מכוניות תוך היקלעות לחובות כבדים שנבעו מהרצון שלא להפסיד את ההטבה. ראוי לציין כי מוצע לקבוע את תחילתו של חוק זה 30 ימים לאחר יום פרסומו, על מנת לאפשר לאלה מבין העולים שכבר הזמינו רכב, בהסתמך על ההסדר הקיים כיום, ליהנות מהפטור עליו הסתמכו, בטרם יכנס החוק החדש לתוקף. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת הארבע-עשרה ומספרה פ/47. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' בטבת התש"ס - 13.12.99 1. בחוק זה - "עולה" כהגדרתו בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין התשנ"ט-1999; "רכב" - כהגדרתו בפקודת התעבורה. 2. על אף האמור בכל דין, לא יינתן פטור או הקלה במס עקיף, כהגדרתו בחוק מסים עקיפים (מס ששולם בייתר או בחסר), התשכ"ח-1968 או במס ערך מוסף כמשמעו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, המוטלים על יבוא רכב או על מכירתו לעולה. 3. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכספים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. 4. תחילתו של חוק זה בתום 30 ימים מיום פרסומו. עולים חדשיםמיסיםרכבהצעות חוק