הצעת חוק מניעת אלימות חוזרת

הצעת חוק מניעת אלימות חוזרת, התש”ס-2000 אין להתגבר על האלימות הגוברת בחברתנו והמאיימת עלינו ועל ילדינו ללא הרתעת העבריינים בפועל והעבריינים בפוטנציה, והרתעה שכזו מחייבת ענישה מחמירה וחסרת פשרות, לפחות ככל שמדובר באותם בעלי-זרוע החוזרים לסורם וממשיכים להלך אימים על הציבור לאחר שהורשעו, נענשו, ושוחררו לחופשי. דבר זה אף חיוני לשם העברת מסר חינוכי בהיר וצלול, של חברה שאינה מוכנה להמשיך ולגלות סלחנות כלפי תופעות הבריונות והאלימות, לפחות ככל שמדובר באלימות חוזרת ונשנית. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום א' באב התש"ס - 2.8.2000 1. בחוק זה - "עבירת אלימות" - עבירה לפי כל אחת מהעבירות המנויות סימנים י' ו- י"א לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 2. מי שהורשע בעבירת אלימות ונידון למאסר בפועל של שישה חודשים ומעלה לרבות בעבודות שירות, והורשע שנית בעבירת אלימות או בניסיון לבצע עבירה כאמור, תוך 12 שנים מהרשעתו הקודמת לא יפחת עונשו מ-6 שנות מאסר בפועל. 3. מי שהורשע בעבירות אלימות ונידון למאסר בפועל של שישה חודשים ומעלה, לרבות עבודות שירות, והורשע באיום באלימות תוך 12 שנים מהרשעתו הקודמת - לא יפחת עונשו משנתיים מאסר בפועל. הצעות חוקאלימות