הצעת חוק מעלית שבת בבנינים ציבוריים

הצעת חוק התקנת מעליות שבת בבנינים רבי קומות ובבנינים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התש"ס-2000 חוק זה בא לקבוע הוראות שונות במטרה למנוע מצב של אפליה של הציבור הדתי-מסורתי, אשר תמנע ממנו לגור ולרכוש דירות בבניינים רבי קומות ולבקר בבניינים ציבוריים מחמת אי התקנת מעליות שבת. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י' בשבט התש"ס - 17.1.2000 1. בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בסעיף 158א, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) בכל בנין, אשר על פי דין חובה להתקין בו שתי מעליות או יותר, וכן בכל בניין ציבורי כהגדרתו בסעיף 158ב יותקן באחת המעליות לוח פיקוד המתאים להפעלת מעלית שבת; לא יינתן היתר לבניית בניין כאמור שאין בו תנאי המחייב התקנת לוח פיקוד להפעלת מעליות שבת כאמור." 2. בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, בסעיף 59, אחרי סעיף קטן (ד), יבוא: "(ה) הותקנו בבית משותף שתי מעליות או יותר על פי דין, או היה הבניין ציבורי כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, תהא אחת המעליות בעלת לוח פיקוד המאפשר הפעלת מעלית שבת והיא תופעל בכל שבת מכניסת השבת עד שעה 24:00 ביום שישי, ומשעה 7:30 ביום השבת ועד לצאת השבת בבניין מגורים, ובבניין ציבורי בכל שבת מכניסת השבת ועד לצאתה, או בכל שעות הפעלת יתר המעליות; בעלי הדירות רשאים לא למלא אחר הוראות סעיף קטן זה, אם תינתן לכך הסכמה בכתב מכל בעלי הדירות, וכל עוד לא דרש אחד מבעלי הדירות אחרת." הצעות חוקמעלית