הצעת חוק מקורות מימון מגן דוד אדום

הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון - מקורות המימון של האגודה), התש”ס-2000 מגן דוד אדום פועל להצלת חיי אדם באמצעות ניידות טיפול הנמרץ, וטיפולי עזרה ראשונה, אשר תקינותם עשויה לחרוץ חיי אדם לחיים ולמות. דווקא שירות חירום חיוני זה סובל באופן כרוני מהעדר משאבים, דבר הגורם לפעולות בתנאי מחסור המסכנים את הציבור ואף להשבתת השירות. יש טעם שהמדינה תקבל על עצמה אחריות מלאה בהפעלת השירות הזה על ידי הסדרה תקציבית שלו. מוצע, לכן לשנות את חוק מגן דוד אדום, התש"י-1950 מיסודו ולהבטיח מימונו מתקציב המדינה לשם הפעלתו התקינה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום א' באב התש"ס 2.8.2000 1. בחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950, (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 5(ב), בסופו יבוא: "(7) מקורות למימון פעולות האגודה." 2. אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא: 5א. (א) המדינה תממן את פעילות האגודה בהתאם לצרכיה, ככל שמקורותיה הכספיים של האגודה על פי התקנון אינם מספיקים. (ב) הממשלה תכלול בחוק תקציב שנתי סעיף תקציב למימון האגודה." הצעות חוקמגן דוד אדוםמימון